Malowanie korytarzy, klatki schodowej, antresoli, pomieszczenia socjalnego, wiatrołapu i szatni

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie korytarzy, klatki schodowej, antresoli, pomieszczenia socjalnego, wiatrołapu i szatni w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4:

 • Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń, podciągów, słupów, policzków i spodniej części schodów. Powierzchnia sufitów 392 m2. Powierzchnia ścian i pozostałych elementów 778 m2. Łączna powierzchnia do malowania 1170 m2.
 • Stan obecny: pomieszczenia pomalowane od początku użytkowania budynku (2000 rok) jeden raz na kolor biały. Wysokość pomieszczeń od 3,0 m do 3,4 m. Wysokość antresoli 6,30 m.
 • Przygotowanie powierzchni do malowania. Usunięcie pojedynczych pęknięć na ścianach i sufitach, zagruntowanie.
 • Ściany pomieszczeń należy pomalować na kolory uzgodnione wcześniej z Zamawiającym farbami akrylowymi – zmywalnymi. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do malowania przedstawić Zamawiającemu paletę kolorów.
 • Sufity należy pomalować na kolor biały farbą akrylową.
 • Przygotowanie pomieszczeń tj. przesuwanie i wynoszenie pojedynczych przedmiotów jak również zabezpieczenie oszkleń, podłóg oraz zamontowanych na stałe urządzeń przed uszkodzeniem i zabrudzeniem należy do obowiązków Wykonawcy.
 • Prace związane z przenoszeniem przedmiotów lub demontażem elementów zawieszonych wymagają należytej staranności. Za wszelkie uszkodzenia wynikające z braku zachowania należytej staranności przez pracowników Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 • Należy w sposób zorganizowany i w uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać malowania pomieszczeń, tak by nie zakłócić pracy pracownikom Świętokrzyskiego Parku Narodowego w czasie ich godzin pracy.
 • Po zakończeniu prac należy każdorazowo posprzątać pomieszczenie, w tym wnieść przeniesione przedmioty oraz zamontować elementy zdemontowane.
 • Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.
 • Wszelkie zbędne materiały po malowaniu oraz śmieci należy wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
 1. Zamawiający informuje, iż podana wyżej powierzchnia przedstawia całość powierzchni wymagających malowania, lecz w zależności od oferowanej ceny za 1 m2 Zamawiający może przy udzieleniu zamówienia dostosować ilość metrów kwadratowych powierzchni ścian i sufitów do posiadanych na ten cel środków finansowych.
 2. Zakup farby i innych niezbędnych materiałów leży po stronie Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej przewidzianej do malowania części budynku.
 4. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: 23.12.2016 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena za pomalowanie 1 m2 powierzchni obliczona wg wzoru : cena= (cena za malowanie 1 m2 powierzchni ścian + cena za malowanie1 m2 powierzchni sufitu)/2
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, specjalista ds. inwestycji i remontów, Tel. 41 311 51 06 wewn. 26
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 09.12.2016 r. godzina 12:00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej
 2. Dokumentacja zdjęciowa

Ogłoszenie

Powiązane: