Naprawa drogi pożarowej biegnącej przez teren Obwodu Ochronnego Klonów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Naprawa drogi pożarowej nr 1 o długości 3200 mb biegnącej przez teren Obwodu Ochronnego Klonów poprzez uzupełnienie ubytków w drodze kruszywem na powierzchni 1500 m2, ścinanie poboczy drogi – 1000 m2, czyszczenie rowu odwadniającego – 1000 mb, wycięcie nalotu i podrostu z poboczy drogi na długości 1000 mb. Prace wykonywane będą na całej długości drogi na odcinkach wskazanych przez inwestora.

Lp. Nazwa Opis
1. Uzupełnienie ubytków w drodze – powierzchnia uzupełnień – 1500 m2 Uzupełnienie większych ubytków w nawierzchni drogi poprzez nawiezienie i wypełnienie ubytków kruszywem o frakcji dostosowanej do głębokości ubytku. Przed wypełnieniem miejsce ubytku powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych. Rozplantowanie i zagęszczenie wypełnionych ubytków zagęszczarką płytową. Po zagęszczeniu naprawiona powierzchnia powinna być równa z powierzchnią sąsiadującej nawierzchni. Ogólna powierzchnia uzupełnień – 1500m2. Uzupełnianie wykonywane w miejscach wskazanych przez inwestora. Wysypanie kruszywem nawierzchni drogi na całej szerokości na odcinkach wskazanych przez inwestora. Minimalna grubość wysypki – 15 cm. Po zagęszczeniu wysypana nawierzchnia powinna być równa z powierzchnią sąsiadującej nawierzchni Ułożenie i ustabilizowanie w miejscach i w sposób wskazany przez inwestora, w poprzek drogi, pod skosem odpowiednio do spadku, 10 sztuk bali dębowych o wymiarach 15 cm x 15 cm x 600 cm rozmieszczonych co 10-15 mb zabezpieczających przed nadmiernym wymywaniem materiału drogowego.
2. Ścinanie poboczy – powierzchnia – 1000 m2  Wycięcie nalotu i podrostów rosnących na poboczu drogi oraz ich uprzątnięcie poprzez wciągniecie w głąb lasu za rów. Ścięcie poboczy i uprzątnięcie zgromadzonego materiału, wyrównanie i rozplantowanie terenu. Prace wykonywane w miejscach wskazanych przez inwestora na powierzchni 1000 m2.
3. Czyszczenie rowu – łączna długość – 1000 mb Usunięcie z istniejących rowów nagromadzonych liści i gałęzi hamujących przepływ wody opadowej. Pogłębienie rowów w miejscach, gdzie są zbyt płytkie. Łączna długość czyszczonych rowów – 1000mb. Prace prowadzone w miejscach wskazanych przez inwestora.
4. Wycinanie nalotu- na łącznej długości 1000 mb Usunięcie nalotu i odrośli z pobocza drogi przy pomocy siekiery, piły lub wykaszarki. Uprzątnięcie wyciętego materiału w sposób i miejsce wskazane przez inwestora. Prace wykonywane w miejscach wskazanych przez inwestora.

 

Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w terenie w obecności pracownika ŚPN w celu zapoznania się z rozmiarem prac oraz warunkami terenowymi po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

W celu zachowania ostrożności przy realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje do danego rodzaju prac, uprawnienia do obsługi urządzeń i maszyn. Prace należy wykonywać pod stałym nadzorem z zachowaniem przepisów bhp i p-poż.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 2. Termin realizacji zamówienia: 17.11.2017r
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jarosław Iwan – Komendant SP, tel. 41 31 15 106 wew. 25, tel. kom. 690033234, w godzinach 7.30 – 15.30.
 5. Ofertę według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia  11.09.2017r godzina 12.00
 6. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: