Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych ŚPN w oparciu o faunę z wybranych grup systematycznych bezkręgowców – chrząszcze (Coleoptera) – cz. II

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia w ramach działania pn. „Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę z wybranych grup systematycznych bezkręgowców: chrząszcze (Coleoptera)” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego jest:

1.1.   Oznaczanie materiału obejmującego chrząszcze (Coleoptera) zebranego w roku 2014 przy użyciu pułapek IBL-2bis i IBL-5 bez feromonu oraz pułapek Barbera i pułapek Moerickego), obejmującego łącznie  ok. 300 próbek (ok. 25 000 okazów), zakonserwowanych w alkoholu, których oznaczenie wraz z opracowaniem wyników i uczestniczeniem w przygotowaniu publikacji zajmie szacunkowo 240 roboczogodzin;

1.2.   Przekazanie do dnia 30 października 2018 r. drugiemu Wykonawcy projektu (oznaczającemu
i interpretującemu materiał biologiczny obejmujący ok. 1 200 próbek – ok. 100 000 okazów chrząszczy zebranych w latach 2016-2018 w pułapki IBL-5 i pułapki Borregarda z feromonami na różne gatunki korników)  realizowanego w ramach przedmiotowego działania, wyników wykonanych oznaczeń wraz z niezbędną interpretacją i omówieniem, w formie wykazu gatunków stanowiącego tabelaryczną listę rekordów z odniesieniem okazu (lub serii okazów) danego gatunku do wszystkich informacji zawartych na etykietach (miejsce zbioru, data zbioru, typ pułapki, itp.) – wzór tabeli w formacie Excel (*.xls) zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego;

1.3.   Sporządzenie do dnia 15 listopada 2018 r. raportu (sprawozdania) z przeprowadzonych prac w postaci wykazu stwierdzonych gatunków, będącego tabelaryczną (w formacie *.xls) listą rekordów przekazaną drugiemu (wcześniej wymienionemu) Wykonawcy zamówienia, uzupełnioną w porozumieniu i na żądanie drugiego (wcześniej wymienionego) Wykonawcy lub Zamawiającego o interpretację faunistyczną i autekologiczną poszczególnych stwierdzonych gatunków;

1.4.   Przygotowanie wspólnie z drugim (wcześniej wymienionym) Wykonawcą i przy współpracy w charakterze współautorów wybranych pracowników Parku biorących udział w gromadzeniu, wstępnym sortowaniu, etykietowaniu, zabezpieczaniu i oznaczaniu materiału koleopterologicznego,  publikacji pod roboczym tytułem: „Chrząszcze Świętokrzyskiego Parku Narodowego”, zawierającej pełen wykaz gatunków chrząszczy stwierdzonych w ŚPN (zarówno w trakcie prac nad oznaczanym materiałem, jak i w oparciu o oryginalne dane z piśmiennictwa), omówieniem ważniejszych gatunków oraz interpretacją faunistyczną i ekologiczną koleopterofauny ŚPN; publikacja ta musi zostać przyjęta do druku do dnia 31 grudnia 2019 r. (wymagane będzie przedłożenie manuskryptu publikacji Zamawiającemu do dnia 31 października 2019 r.).

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

2.1.   Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w zakresie tematycznym przedmiotu zamówienia, potwierdzone odpowiednim dorobkiem naukowym w formie publikacji o charakterze faunistycznym lub ekologiczno-faunistycznym dotyczących chrząszczy, w recenzowanych czasopismach naukowych w liczbie minimum 15, udokumentowanym podpisanym przez Wykonawcę oświadczeniem i wykazem publikacji.

2.2.   Wykonanie co najmniej jednego dzieła polegającego na oznaczaniu materiału koleopterologicznego oraz wykonaniu odpowiednich zestawień i formułowaniu wniosków, udokumentowane podpisanym oświadczeniem wykonawcy, z podaniem zleceniodawcy i roku wykonania tego dzieła.

 1. Termin realizacji zamówienia: 15 listopada 2018 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Lech Buchholz, gł. specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 41 311 51 06 w.64,  tel. kom. 690 099 004.
 4. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 3 września 2018 r. godzina 15.30
 5. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

Zał. 1. Wzór oferty cenowej (odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym)

Zał. 2. Wzór oświadczenia o dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem w zakresie tematycznym przedmiotu zamówienia

Zał. 3. Wzór oświadczenia o wykonaniu dzieła podobnego w zakresie tematycznym do zakresu tematycznego przedmiotu zamówienia

Zał. 4. Wzór umowy

Zał. 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 6. Oświadczenie Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków przewidzianych w RODO

Ogłoszenie

Powiązane: