Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych ŚPN w oparciu o faunę z wybranych grup systematycznych bezkręgowców – chrząszcze (Coleoptera) – cz. I

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia w ramach działania pn. „Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę z wybranych grup systematycznych bezkręgowców: chrząszcze (Coleoptera)” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego jest:

1.1.   Oznaczanie materiału obejmującego chrząszcze (Coleoptera) zebranego w latach 2016-2018 na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego siłami Parku w pułapki różnych typów (pułapki „Netocia” IBL-5 i pułapki Borregarda, z feromonami na różne gatunki korników: „Ipsodor”, „Cembrodor”, „Curodor”) oraz zebranego innymi metodami, obejmującego łącznie  ok. 1 200 próbek (ok. 100 000 okazów) zakonserwowanych w alkoholu lub na sucho, których oznaczenie łącznie z opracowaniem wyników i przygotowaniem publikacji zajmie szacunkowo 960 roboczogodzin;

1.2.   Wykonanie zestawienia danych publikowanych (kwerendy opracowań spełniających kryteria publikacji) obejmującego wszelkie informacje faunistyczne (w tym historyczne) o występowaniu na terenie ŚPN poszczególnych gatunków chrząszczy;

1.3.   Sporządzenie do dnia 15 listopada 2018 r. raportu (sprawozdania) z przeprowadzonych prac,
z uwzględnieniem wszystkich danych uzyskanych w wyniku oznaczania pozostałej części zgromadzonego materiału przez drugiego Wykonawcę (oznaczającego i interpretującego materiał z roku 2014 z pułapek IBL-2bis i IBL-5 bez feromonu oraz pułapek Barbera i pułapek Moerickego, obejmujący ok. 300 próbek – ok. 25 000 okazów), a także uzyskanych od pracownika Parku oznaczającego materiał z nadrodziny Elateroidea s.str. Raport obejmować musi wykaz stwierdzonych gatunków, tabelaryczną listę rekordów z odniesieniem okazu (lub serii okazów) danego gatunku do wszystkich informacji zawartych na etykietach (miejsce zbioru, data zbioru, typ pułapki, itp.) – wzór tabeli w formacie Excel (*.xls) zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego, oraz interpretację faunistyczną i autekologiczną poszczególnych stwierdzonych gatunków, a także wyniki przeprowadzonej kwerendy publikacji w formie wykazu publikacji oraz tabeli, w której. dla poszczególnych, wykazanych wcześniej z ŚPN gatunków podana zostanie źródłowa publikacja zawierająca oryginalną informację o występowaniu danego gatunku na terenie Parku. Sprawozdanie zawierać musi także rozdział, w którym w oparciu o stwierdzoną (zarówno w oparciu o dane wcześniej opublikowane, jak i uzyskane w wyniku oznaczenia zgromadzonego materiału) koleopterofaunę sformułowana zostanie ocena stopnia naturalności i wartości przyrodniczej ekosystemów leśnych ŚPN (w formułowaniu tych ocen pomocą służyć będą wybrani pracownicy Parku);

1.4.   Przygotowanie wspólnie z drugim (wcześniej wymienionym) Wykonawcą i przy współpracy w charakterze współautorów wybranych pracowników Parku biorących udział w gromadzeniu, wstępnym sortowaniu, etykietowaniu, zabezpieczaniu i oznaczaniu materiału koleopterologicznego i złożenie do druku w jednym z czasopism naukowych wymienionych w oficjalnych listach A lub B czasopism na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikacji pod roboczym tytułem: „Chrząszcze Świętokrzyskiego Parku Narodowego”. Publikacja ta musi zostać przyjęta do druku do dnia 31 grudnia 2019 r. (wymagane będzie przedłożenie manuskryptu publikacji Zamawiającemu do dnia 31 października 2019 r.). Zawierać ona musi (najlepiej w formie tabeli) pełen wykaz gatunków chrząszczy stwierdzonych w ŚPN (zarówno w trakcie prac nad oznaczanym materiałem, jak i w oparciu o oryginalne dane z piśmiennictwa), w którym dla każdego z wymienionych gatunków podane zostaną jego stanowiska (w miarę możliwości z dokładnością co najmniej do obwodu ochronnego), a także wskazane zostanie czy dane opierają się na oznaczanym materiale, czy są danymi wyłącznie z piśmiennictwa (w takim przypadku podany musi być prócz zacytowania pozycji piśmiennictwa, także okres z którego pochodzi dana obserwacja terenowa); odrębnie omówione powinny być także gatunki z takich czy innych względów bardziej interesujące (nowe dla Polski i regionu, rzadko notowane, zamieszczone na czerwonych listach, itp.). Przedmiotowa publikacja obligatoryjnie musi zawierać rozdział, w którym w oparciu o stwierdzone w ŚPN gatunki chrząszczy i strukturę ich zgrupowań przeprowadzona zostanie dyskusja i sformułowane wnioski dotyczące oceny stopnia naturalności i wartości przyrodniczej ekosystemów leśnych (a jeśli to będzie celowe, także nieleśnych) Parku, oraz wskazane zostaną perspektywy. utrzymania się lub odtwarzania tych wartości i ewentualne ich zagrożenia. Publikacja ta zawierać musi także interpretację faunistyczną i autekologiczną poszczególnych stwierdzonych gatunków, a także próbę interpretacji biocenotycznego znaczenia i funkcji wybranych gatunków w oparciu o strukturę ekologiczną (gatunkową i liczebnościową) analizowanej grupy systematycznej, jak również pełen wykaz piśmiennictwa wnoszącego oryginalne informacje o występowaniu w ŚPN poszczególnych gatunków chrząszczy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

2.1.   Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w zakresie tematycznym przedmiotu zamówienia, potwierdzone odpowiednim dorobkiem naukowym w formie publikacji o charakterze faunistycznym lub ekologiczno-faunistycznym dotyczących chrząszczy, w recenzowanych czasopismach naukowych w liczbie minimum 15, udokumentowanym podpisanym przez Wykonawcę oświadczeniem i wykazem publikacji.

2.2.   Wykonanie co najmniej jednego dzieła, podobnego w zakresie tematycznym do zakresu tematycznego przedmiotu zamówienia, polegającego na oznaczaniu materiału koleopterologicznego oraz wykonaniu odpowiednich zestawień i formułowaniu wniosków, udokumentowane podpisanym oświadczeniem wykonawcy, z podaniem zleceniodawcy i roku wykonania tego dzieła.

 1. Termin realizacji zamówienia: 15 listopada 2018 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Lech Buchholz, gł. specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 41 311 51 06 w.64,  tel. kom. 690 099 004.
 4. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 3 września 2018 r. godzina 15.30
 5. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN.
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

Zał. 1. Wzór oferty cenowej (odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym)

Zał. 2. Wzór oświadczenia o dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem w zakresie tematycznym przedmiotu zamówienia

Zał. 3. Wzór oświadczenia o wykonaniu dzieła podobnego w zakresie tematycznym do zakresu tematycznego przedmiotu zamówienia

Zał.4. Wzór umowy

Zał. 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 6. Oświadczenie Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków przewidzianych w RODO

Ogłoszenie

 

Powiązane: