Opracowanie audytów energetycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie audytów energetycznych 7 –miu budynków mieszkalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z wykonaniem zdjęć termowizyjnych budynków po zakończeniu termomodernizacji.

 1. Audyty i zdjęcia termowizyjne opracowywane są w celu wykazania efektu ekologicznego wykonanej termomodernizacji budynków.
 2. Opracowania zostaną sporządzone i przekazane w formie pisemnej oraz elektronicznej w formacie *pdf.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: 18.12.2015 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, specjalista ds. inwestycji i remontów, tel/fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 03.12.2015 r. godzina 12:00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej.
 2. Ogłoszenie ze szczegółowym opisem zamówienia

Dokumentacja

Powiązane: