Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie Ochronnym Święty Krzyż

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie Ochronnym Święty Krzyż

 1. Lokalizacja:

Projektowany dojazd pożarowy poprowadzony zostanie od istniejącej drogi gminnej o nawierzchni z płyt betonowych, znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 163/9 – stanowiącej własność Gminy Nowa Słupia. Dojazd wytyczony zostanie w oparciu o istniejącą gruntową drogę leśną na działkach o numerach ewidencyjnych 25, 163/8 i 166 – działki te są własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dojazd pożarowy przebiegać będzie przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w formie ochrony czynnej i krajobrazowej oraz przez obszar Natura 2000 przez oddziały 202 n; 203 b, g, i,k. Teren leśny należy do III kategorii zagrożenia pożarowego.

 1. Opis stanu istniejącego:

W chwili obecnej, w miejscu planowanego dojazdu pożarowego znajduje się gruntowa droga dojazdowa śródleśna o długości około 500 m. Teren jest pochyły, miejscami o bardzo dużym spadku. Brak odpowiedniego odwodnienia. Teren jest zadrzewiony. Droga nie spełnia wymogów dojazdu pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, Poz. 405 z późn. zm.). Droga posiada dwa łuki o promieniu zewnętrznym mniejszym niż 11 m, w związku z czym konieczna będzie zmiana przebiegu projektowanego dojazdu pożarowego w stosunku do istniejącej drogi leśnej.

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej dla budowy dojazdu pożarowego o długości około 500 m, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 25, 163/8 i 166 w miejscowości Trzcianka (gmina Nowa Słupia), Obwód Ochronny Święty Krzyż.

Załatwienie wszelkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Projektowany dojazd pożarowy powinien spełniać parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, Poz. 405 z późn. zm.), tj.:

 • nawierzchnię gruntową lub utwardzoną o nośności co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton;
 • promienie zewnętrzne łuków o długości co najmniej 11 m;
 • odstęp między koronami drzew o szerokości co najmniej 6m, zachowany do wysokości 4 m od nawierzchni jezdni;
 • jezdnię o szerokości co najmniej 3 m;
 • plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m;
 • mijanki o szerokości co najmniej 3 m i długości 23 m, położone w odległości nie większej niż
  300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności – w przypadku dróg jednopasmowych.

W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować:

 1. Projekt budowlano – wykonawczy w 5 egz., który powinien zawierać:
 1. część opisową zawierającą min.: podstawę opracowania, przedmiot opracowania, zakres rzeczowy, lokalizację, stosunki własnościowe, charakterystykę dojazdu, warunki gruntowe i wodne, rozwiązania projektowe, kolejność i technologię robót, uwagi końcowe;
 2. informację BIOZ;
 3. decyzje, uzgodnienia, wypisy z rejestru takie jak: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, opinia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko bądź o potrzebie wykonania przedmiotowego raportu, wykaz właścicieli i władających z rejestru gruntów, pozwolenia wodno – prawne.
 4. część rysunkową zawierającą min.:
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 z rysunkiem projektowanego dojazdu i jego elementami, plan zagospodarowania terenu;
 • przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne;
 • profil podłużny;
 • przekroje poprzeczne.

W cenie oferty Wykonawca ma uwzględnić koszty uzyskania mapy do celów projektowych.

 1. Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 5 egz., przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
 2. Przedmiar robót w 3 egz. opracowany na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
  i STWiOR. Przedmiar robót ma umożliwiać stworzenie przez wykonawcę robót budowlanych kosztorysu ofertowego celem obliczenia ceny oferty.
 3. Kosztorys inwestorski w 3 egz. opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389). Wykonawca uaktualni kosztorys inwestorski na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy robót, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od zawiadomienia.
 4. Raport oddziaływania na środowisko w 5 egz. – jeżeli będzie wymagany przepisami prawnymi;
 5. Opinię techniczną dotyczącą zgodności założeń projektowych z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych w 2 egz.;

Dokumentację projektową wymienioną powyżej należy przekazać także w formie elektronicznej, w 2 egzemplarzach, w postaci plików zapisanych na nośniku CD-R w formacie PDF przy czym rysunki techniczne powinny być zapisane również w formacie DWG.

Z chwilą przekazania dokumentacji Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu powstałego wskutek wykonania zamówienia, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne części innych utworów – stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywania obowiązków określonych w zamówieniu, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

Wykonawca jest zobowiązany, na wniosek Zamawiającego, udzielić niezwłocznie wyjaśnień
i odpowiedzi dotyczących projektowanych robót na etapie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w trakcie postępowania przetargowego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: Posiadanie wymaganych uprawnień, doświadczenie zawodowe w projektowaniu podobnych obiektów, zaplecze techniczne pozwalające na realizację zadania, własna działalność gospodarcza.
 • Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z lokalizacją oraz obecnymi warunkami terenowymi projektowanego dojazdu pożarowego
 1. Termin realizacji zamówienia: 15 listopada 2018 roku
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Sposób obliczenia ilości punktów:

wg wzoru: ocena = (Cn : Cb)  x 100 pkt, gdzie Cn – cena najniższa, Cb – cena badana

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Przemysław Borek St. Specjalista do spraw Administracji i Transportu, Tel. 041 3115106 wew. 17
 2. Ofertę według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 21-09-2018 godzina 1500
 3. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy, 26-010   Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Wzór karty gwarancyjnej

Ogłoszenie


2018-09-10

Dotyczy: ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 29 sierpnia 2018 roku na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie Ochronnym Święty Krzyż”

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że zmienił treść wzoru oferty cenowej na zamówienie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie Ochronnym Święty Krzyż”.

Jednocześnie Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że termin składania ofert nie ulega wydłużeniu.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie

Powiązane: