Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej – Modernizacja galerii widokowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych, dot. zagospodarowania miejsca na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych pn.: „Modernizacja galerii widokowej na Łysej Górze w celu zwiększenia dostępności dla osób o zmniejszonej mobilności”.

Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje teren Obwodu Ochronnego Święty Krzyż, oddział 116 f,g, Województwo  Świętokrzyskie, Powiat Kielecki, Gmina Nowa Słupia, Obręb Nowa Słupia, Numer Obrębu 00001, Działka Ewidencyjna nr 2018, miejsce objęte następującymi formami ochrony przyrody: Park Narodowy, Natura 2000 oraz formą ochrony zabytków i opiece nad zabytkami: pomnik historii „Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze”, Rezerwat Archeologiczny „Łysa Góra”.

Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na etapy:

Etap I – Opracowanie koncepcji przebudowy galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze, w tym zagospodarowanie wejścia.

Etap II – Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji.

Etap III – Uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z przykładami infrastruktury turystycznej wchodzącej w skład Parkowego Systemu Informacji (PSI)
Załącznik nr 2 – Wzór oferty
Załącznik nr 3 – Wzór umowy, Załączniki do umowy
Załącznik nr 4 – Zalecenia konserwatorskie
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-04-29

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: