Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych, dot. zagospodarowania miejsc na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych pn.: „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno – rekreacyjnych położonych na historyczno-przyrodniczej ścieżce edukacyjnej Bukowa Góra – Wilków”

Planowane lokalizacje:

Lokalizacja 1 – miejsce odpoczynku Wilków ( wejście na ścieżkę edukacyjną O.O. Klonów oddz. 264 f);

Lokalizacja 2 – miejsce odpoczynku Klonów (O.O. Klonów oddz. 244 b);

Lokalizacja 3 – miejsce odpoczynku Bukowa Góra (O.O. Klonów oddz. 218 a);

Lokalizacja 4 – miejsce odpoczynku Kapliczka Napoleońska (O.O. Klonów oddz. 225 a);

Lokalizacja 5 – miejsce odpoczynku Psary (polana z Pomnikiem pomordowanych mieszkańców miejscowości Psary O.O. Klonów oddz. 211 d).

Przedmiotowe lokalizacje znajdują się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego Obwód Ochrony Klonów, Powiat Kielecki, Gmina Bodzentyn, obręb Psary Kąty, działki ewidencyjne 550, 520/2, Powiat Skarżyski, gmina Łączna, obręb Klonów, działki ewidencyjne 573, 579, 589, objęte formą ochrony przyrody: Park Narodowy, Natura 2000.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzna oraz przykładami infrastruktury turystycznej wchodzącej w skład Parkowego Systemu Informacji (PSI)

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Wzór umowy, Załączniki do umowy

Załącznik nr 4 – Mapa rozmieszczenia planowanych lokalizacji – miejsc odpoczynku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Powiązane: