Pobieranie opłat w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu oraz sprzedaż biletów wstępu do ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

UWAGA – Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferent może złożyć ofertę na część A lub na część B lub na część A i B zapytania.

Część A: Pobieranie opłat za wstęp, sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu.

Część B: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pobieranie opłat za wstęp na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych na punktach sprzedaży biletów.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Część A: Pobieranie opłat za wstęp, sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych
w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu. 

Pobieranie opłat za wstęp do Muzeum ŚPN, sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu w okresie od 01 lutego 2019 r do 15 grudnia 2019 r. Wartość sprzedaży w okresie od 01.02.2018 do 30.11.2018 wynosiła za wstęp około 140 410,00 zł brutto, za wydawnictwa i materiały edukacyjne około 16 599,50 zł brutto. Wykonawca osobno musi określić prowizję za pobieranie opłaty za wstęp (w %) i ustalić  cenę brutto w złotych polskich za pobieranie opłaty o wartości 100,00 zł (słownie: sto 00/100 zł) (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty) (Prowizja za pobieranie opłat za wstęp nie może przekraczać 18 % wartości brutto) oraz prowizję za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych (w %) i ustalić cenę  brutto w złotych polskich za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych o wartości 100,00 zł (słownie:  sto 00/100zł) (jednostka rozliczeniowa sprzedaży wydawnictw przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty). Prowizja za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych nie może przekraczać 10% wartości brutto. Sprzedaż będzie się odbywać z zachowaniem zasad określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 1. do zapytania.

Część B: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pobieranie opłat za wstępu na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych na punktach sprzedaży biletów.

Sprzedaż biletów wstępu do ŚPN, pobieranie opłat za wstęp na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze, sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych w okresie od 01 kwietnia 2019 r do 31 października 2019 r. Wartość sprzedaży biletów wstępu do ŚPN i na galerię widokową na gołoborzu  w okresie od 02.04.2018 do 31.10.2018 wynosiła za około 764 446,50 zł brutto. Wartość sprzedaży  wydawnictw i materiałów edukacyjnych w okresie od 01.07.2018 do 31.10.2018 r. wynosiła około 19 888,00 zł brutto. Wykonawca osobno musi określić prowizję za pobieranie opłat za wstęp na teren ŚPN i galerię widokową (w %) i ustalić  cenę brutto w złotych polskich za pobieranie opłaty o wartości 100,00 zł (słownie: sto 00/100 zł) (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty) (Prowizja za pobieranie opłat za wstęp na teren ŚPN i galerię widokową nie może przekraczać 10 % wartości brutto) oraz prowizję za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych (w %) i ustalić cenę  brutto w złotych polskich za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych o wartości 100,00 zł (słownie:  sto 00/100zł) (jednostka rozliczeniowa sprzedaży wydawnictw przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty). Prowizja za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych nie może przekraczać 10% wartości brutto.

Sprzedaż będzie się odbywać z zachowaniem zasad określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 2. do zapytania.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej (przed podpisaniem umowy/umów należy dostarczyć kopię odpisu z rejestru CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO);
 • dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Część A: Pobieranie opłat za wstęp, sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych
w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu.

sprzedaż w kasie Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu od 1.02.2019 r. do 15.12.2019 r.

Część B: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pobieranie opłat za wstępu na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych na punktach sprzedaży biletów.

-pobieranie opłat za wstęp na teren do ŚPN i na galerię widokową oraz sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych od 1.04.2019 r. do 31.10.2019 r.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert w części A oraz Części B zapytania jest najniższa cena.
 2. Sposób obliczenia ilości punktów

Część A: Pobieranie opłat za wstęp, sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu.–  wg wzoru – ocena = Cn : Cb x 98 pkt, cena za pobieranie opłaty za wstęp do Muzeum  gdzie Cn- cena najniższa, Cb – cena badana.

–  wg wzoru- ocena = Cn : Cb x 2 pkt, cena za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych  gdzie Cn – cena     najniższa, Cb – cena badana.

Wygrywa oferta, która uzyskała najwyższą sumę punktów za sprzedaż w Części A

Część B: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pobieranie opłat za wstępu na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych na punktach sprzedaży biletów.

–  wg wzoru – ocena = Cn : Cb x 98 pkt, cena za sprzedaż biletów wstępu na szlakach turystycznych i galerii widokowej gdzie Cn- cena najniższa, Cb – cena badana.

–  wg wzoru- ocena = Cn : Cb x 2 pkt, cena za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych  gdzie Cn – cena     najniższa, Cb – cena badana.

Wygrywa oferta, która uzyskała najwyższą sumę punktów za sprzedaż w Części B

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Część A – Sprzedaż w Muzeum ŚPN –  gł. spec. ds. udostępniania Janusz Kuszewski 690 033 210

Część B – Sprzedaż do ŚPN i na galerię widokową – gł. spec ds. udostępniania Marcin Matysek 690 810 013.

 1. Ofertę według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia  08.01.2019 r. godzina 11.00
 2. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 08.01.2019. godz. 11:00”, na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • dostarczyć osobiście w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 08.01.2019. godz. 11:00” do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 pok. nr 10 (sekretariat).

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki

Ogłoszenie

Powiązane: