Prace z zakresu monitoringu, badań i analiz dotyczące motyli z nadrodziny sówek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia w ramach działania pn. „Struktura gatunkowa zgrupowań motyli z nadrodziny sówek (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) w ekosystemach leśnych i śródleśnych na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jej wykorzystanie jako wskaźnika naturalności i wartości przyrodniczej tych ekosystemów”, o pracochłonności określonej na 855 roboczogodzin, finansowanego ze środków Funduszu Leśnego jest:

1.1. Zebranie metodami przyjętymi w badaniach lepidopterologicznych materiału (w tym obserwacji) na powierzchniach badawczych wytypowanych na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN) w taki sposób, aby zgromadzony na nich materiał był na tyle bogaty, a co za tym idzie reprezentatywny, by umożliwić przeprowadzenie jego analizy taksonomicznej i ekologicznej służącej m.in. ocenie stopnia naturalności i wartości przyrodniczej poszczególnych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych ŚPN.

1.2. Przeprowadzenie analizy zgromadzonego materiału obejmującej prace determinacyjne, służącej określeniu składu gatunkowego i struktury liczebnościowej zgrupowań Noctuoidea na obszarze ŚPN.

1.3. Wykonanie kwerendy dotychczasowych danych faunistycznych dotyczących motyli z nadrodziny sówek wykazanych z obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego, obejmującej przegląd i weryfikację dostępnej literatury naukowej oraz przegląd i weryfikację dostępnych zbiorów muzealnych i prywatnych kolekcji motyli, a także dotychczas nieopublikowanych materiałów i obserwacji wcześniej zgromadzonych w ramach prac inwentaryzacyjnych.

1.4.   Sporządzenie do dnia 15 listopada 2020 r. raportu (sprawozdania) z przeprowadzonych prac, stanowiącego opracowanie wyników, obejmujące tabelaryczny wykaz stwierdzonych gatunków z podaniem stanowisk, liczebności i okresu pojawu imagines, oraz interpretację faunistyczną i autekologiczną ważniejszych gatunków, w tym w aspekcie ich wykorzystania jako wskaźników naturalności i wartości przyrodniczej ekosystemów leśnych ŚPN, a także określenie zagrożeń i możliwości ochrony przedstawicieli badanej grupy motyli, jako komponentów tych ekosystemów.

1.5.   Przygotowanie (samodzielnie lub we współautorstwie) i złożenie do druku publikacji pod roboczym tytułem: „Motyle z nadrodziny sówek (Lepidoptera: Noctuoidea) Świętokrzyskiego Parku Narodowego” w jednym z czasopism naukowych wymienionych w częściach A lub B wykazu czasopism stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. lub w wykazie czasopism stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r., Publikacja ta musi zostać przyjęta do druku do dnia 30 listopada 2021 r. (data ta jest datą przekazania Zamawiającemu manuskryptu publikacji oraz oficjalnej, pisemnej informacji z Redakcji czasopisma o przyjęciu artykułu do druku). Publikacja ta zawierać musi pełen wykaz gatunków motyli badanej grupy stwierdzonych w ŚPN (zarówno w trakcie przeprowadzonych prac badawczych, jak i w oparciu o dane z piśmiennictwa), w którym dla każdego
z wymienionych gatunków podane zostaną jego stanowiska (w miarę możliwości z dokładnością co najmniej do obwodu ochronnego), a także wskazane zostanie czy dane opierają się na materiale z przeprowadzonych badań, czy są danymi wyłącznie z piśmiennictwa (w takim przypadku podany musi być prócz zacytowania pozycji piśmiennictwa, w miarę możliwości także okres z którego pochodzi dana obserwacja terenowa); odrębnie omówione powinny być także gatunki z takich czy innych względów bardziej interesujące (nowe dla Polski i regionu, rzadko notowane, zamieszczone na czerwonych listach, itp.). Przedmiotowa publikacja obligatoryjnie musi zawierać rozdział, w którym w oparciu o stwierdzone w ŚPN gatunki motyli z badanej grupy i strukturę ich zgrupowań przeprowadzona zostanie dyskusja i sformułowane wnioski dotyczące oceny stopnia naturalności i wartości przyrodniczej ekosystemów Parku (ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych), oraz wskazane zostaną perspektywy utrzymania się lub odtwarzania tych wartości i ewentualne ich zagrożenia, ze wskazaniem  ewentualnych czynników  oddziaływujących w przeszłości, które mogły mieć wpływ na aktualny stan fauny Noctuoidea ŚPN. Publikacja ta zawierać musi także interpretację faunistyczną i autekologiczną poszczególnych stwierdzonych gatunków, jak również pełen wykaz piśmiennictwa wnoszącego oryginalne informacje o występowaniu w ŚPN poszczególnych gatunków Noctuoidea.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

2.1.   Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w zakresie tematycznym przedmiotu zamówienia, potwierdzone odpowiednim dorobkiem naukowym w formie publikacji o charakterze faunistycznym lub ekologiczno-faunistycznym dotyczących motyli z nadrodziny sówek (Noctuoidea), w recenzowanych czasopismach naukowych w liczbie minimum 15, udokumentowanym podpisanym przez Wykonawcę oświadczeniem i wykazem publikacji.

2.2.   Wykonanie samodzielnie lub w charakterze głównego wykonawcy co najmniej 5 (pięciu) dzieł podobnych w zakresie tematycznym do zakresu tematycznego przedmiotu zamówienia, zwieńczonych opracowaniami w formie publikacji lub elaboratów niepublikowanych, udokumentowane podpisanym oświadczeniem wykonawcy oraz wykazem tych opracowań, z podaniem ich danych bibliograficznych, roku/okresu ich realizacji oraz zleceniodawców (w przypadku elaboratów niepublikowanych).

 1. Termin realizacji zamówienia: 15 listopada 2020 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Lech Buchholz, gł. specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 41 311 51 06 w.64,  tel. kom. 690 099 004.
 4. Ofertę według załączonego wzoru  należy  przekazać do dnia 28 maja 2020 r. godzina 15.30
 5. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać w formie zeskanowanych dokumentów, pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

Zał. 1. Wzór oferty (odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym)

Zał. 2. Wzór oświadczenia o dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem w zakresie tematycznym przedmiotu zamówienia

Zał. 3. Wzór oświadczenia o wykonaniu dzieła podobnego w zakresie tematycznym do zakresu tematycznego przedmiotu zamówienia

Zał.4. Wzór umowy

Zał. 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie


2020-06-01

Ogłoszenie o wyborze