Prace z zakresu ochrony roślin

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej:
  1). Wykarczowanie lub, przy braku takiej możliwości, wycięcie przy powierzchni ziemi porastających Skarpę Zapusty drzew i krzewów (oraz ich odrośli) – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,50 ha
  2). Zebranie i wyniesienie wyciętej biomasy poza powierzchnię (o charakterze kserotermicznym) poza skarpę – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,50 ha
 2. Miejscem wykonania usługi jest Skarpa Zapusty – działka ewidencyjna 202/2 obwód Cząstków; oddz. 2j oraz 2o; obwód ochronny Chełmowa Góra
 3. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

 • Posiadać uprawnienia do wykonania w/w zamówienia
 • Dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie
 • Dokonać wizji lokalnej terenu w miejscu wykonywania zamówienia do dnia 4.10.2017
 1. Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2017
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Małgorzata Ossowska st. specjalista ds. ochrony przyrody tel. 41 31 15 106 wew. 15
 5. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 6.10.2017r godzina 1000
 6. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Ogłoszenie

Powiązane: