Przebudowy drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska – pozyskanie drewna

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 07.03.2023 roku do 31.03.2023 roku usługi obejmującej przebudowy drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska – pozyskanie drewna.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Zabieg ochronny polega na jednostkowym i grupowym usuwaniu drzew bocznie ocieniających korony modrzewi polskich dla założenia gniazd. Cięcia poszerzające na gniazdach stwarzające warunki do powstawania odnowienia naturalnego modrzewi. Wielkość kształtowanych gniazd w oddz. 3Aa Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra (powierzchnia całkowita 3,36 ha) wynosi: gniazdo nr 1 – 0,20ha, gniazdo nr 2 – 0,20 ha, gniazdo nr 3 – 0,15 ha. Realizowane działanie odnosi się do zapisów Zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dziennik Urzędowy Ministra Klimatu i Środowiska  z 31 grudnia 2021 r. poz. 106) Załącznik nr 2, ust. II, pkt. A,  ppkt. 10, str. 17-18.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 3. Wzór umowy  Załącznik nr 3. do umowy – Oświadczenie

Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu

Załącznik nr 5. Oświadczenie oferenta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-03-02

Ogłoszenie o wyborze

 

Powiązane: