Przeniesienie układu pomiarowego energii elektrycznej z wykonaniem schematu złącza kablowo-pomiarowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:  wyniesienie układu pomiarowego z piwnic małego budynku znajdującego się na Wzgórzu  Święty Krzyż  na zewnątrz  budynku Muzeum Przyrodniczego  do złącza kablowo pomiarowego. Wykonaniem schematu nowo zbudowanego  złącza kablowo-pomiarowego.
 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy którzy:
 • posiadają  uprawnienia  elektryczne do wykonywania  powyższych prac;
 • dysponują potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;
 • posiadają wiedzę i doświadczenie.

 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową
 • oraz całkowity koszt  wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia ;   21 sierpnia 2017 roku.

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 wew.17

Ofertę cenową według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia 7 lipca 2017 roku  godzina 10.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie

Powiązane: