Remont kuchni i wymiana podłóg

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Remont kuchni w osadzie służbowej Psary Kąty 72, gmina Bodzentyn:

 • Usunięcie całości posadzki z desek drewnianych (11 m2)
 • Usunięcie starych legarów
 • Rozebranie pieca kaflowego (1,40 m3) wraz z usunięciem gruzu
 • Skucie płytek ceramicznych ze ściany ok. (3 m2)
 • Uzupełnienie ubytków w ścianach za pomocą tynku (ok. 5,5 m2) wraz z przygotowaniem ściany pod malowanie
 • Obniżenie w remontowanym pomieszczeniu poziomu gruntu o ok. 20 cm
 • Ułożenie podsypki ze żwiru wymieszanego z piaskiem (ok. 40 cm) i dokładne ubicie warstwami (Zakładany poziom gruntu pod posadzką wynosi średnio –50 cm)
 • Wykonanie wylewki betonowej grubości 7 cm
 • Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej – folia hydroizolacyjna o grubości 0,2 mm
 • Ułożenie izolacji termicznej – styropianu grubości 10 cm o zwartej strukturze i niskiej nasiąkliwości
 • Wykonanie wylewki lekkiej zbrojonej grubości 7 cm
 • Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych (12 m2) na prosto płytki powinny mieć minimalne parametry: III klasa ścieralności i twardość 4
 • Montaż listew przypodłogowych ok.12 m
 • Montaż kratki wentylacyjnej w przewodzie kominowym pozostałym po rozebraniu pieca kaflowego.

Zapytanie ofertowe  w osadzie Psary Kąty 72 nie obejmuje malowania ścian pomieszczenia.

1.2. Wymiana podłóg zabezpieczonych ksylamitem w osadzie służbowej Huta Podłysica 106, gmina Bieliny:

 • Usunięcie posadzek z desek drewnianych zabezpieczonych ksylamitem (75 m2)
 • Usunięcie starych legarów
 • Rozebranie kuchni kaflowej (1,0 m2) wraz z usunięciem gruzu
 • Skucie płytek ceramicznych ze ścian w kuchni (7,60 m2) oraz z podłogi (0,8 m2)
 • Obniżenie w remontowanym pomieszczeniu poziomu gruntu o ok. 20 cm
 • Ułożenie podsypki ze żwiru wymieszanego z piaskiem (ok. 40 cm) i dokładne ubicie warstwami (Zakładany poziom gruntu pod posadzką wynosi średnio –50 cm)
 • Wykonanie wylewki betonowej grubości 7 cm
 • Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej – folia hydroizolacyjna o grubości 0,2 mm
 • Ułożenie izolacji termicznej – styropianu grubości 10 cm o zwartej strukturze i niskiej nasiąkliwości
 • Wykonanie wylewki lekkiej zbrojonej grubości 7 cm
 • Ułożenie płytek na ścianach (3,2 m2) i na posadzki z płytek ceramicznych na podłodze w kuchni (5,2 m2) na prosto. Płytki powinny mieć minimalne parametry: III klasa ścieralności i twardość 4
 • Ułożenie paneli podłogowych (69,8 m2). Panele powinny mieć minimalne parametry: klasa ścieralności AC3, grubość 8 mm.
 • Montaż listew przypodłogowych (ok. 75 m).

 

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na osady.
 2. Termin realizacji zamówienia: 15.10.2015 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  Agnieszka Słoka, referent ds. inwestycji i remontów, Tel. 41 311 51 06 wewn. 26
 5. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 26.08.2015 r. godzina 12:00
 6. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załącznik:

 1. Wzór oferty cenowej.

Treść ogłoszenia

Powiązane: