Rozbiórka budynków gospodarczych w osadzie Baszowice 48 wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu po rozbiórce

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka budynków gospodarczych w osadzie Baszowice 48 wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu  po rozbiórce.
Lp Nazwa budynku opis
1 Budynek gospodarczy obora nr inwentarzowy 39/1/10/108 Obora murowana  o dł. 13,10 mb, szerokość budynku  7,50 m, wysokość do szczytu dachu 5,90 m.  Budynek kryty eternitem płaskim  o pow. około 92 m2. Grubość ścian około 30 cm z zewnątrz budynku  tynk cementowo-wapienny. Dwie ściany działowe wewnątrz budynku o dł 6 m.i wysokości 2,90 m każda..  Budynek z podmurówką kamienną  i ściany z pustaka żużlowego. Strop drewniany.

Stodoła drewniana  o dł. 12 mb, szerokość budynku 7,70 m, wysokość do szczytu dachu 5,90m. budynek kryty eternitem płaskim o pow. około 90 m2  dwa drewniane zapola o  wysokości 1,10m.  Dach na pełnym odeskowaniu.

 

Wykonawca przez złożeniem oferty ma obowiązek  dokonać wizji lokalnej  w obecności pracownika ŚPN w celu zapoznania się  z rozmiarem prac rozbiórkowych  i warunkami terenowymi  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu

Wykonawca usunie zbędne materiały z placu wraz z wyrównaniem terenu, przy czym:

– szkielety drewniane , słupy, belki, krokwie, wsporniki  oraz odeskowanie  budynków  gospodarczych  pozostaje własnością  Zamawiającego i po zakończeniu prac rozbiórkowych  powyższe drewno dostarczone zostanie przez Wykonawcę  na plac Świętokrzyskiego Parku Narodowego   przy ul. Suchedniowskiej 4 w Bodzentynie.

– gruz   rozbiórkowy zostanie usunięty  i wywieziony przez Wykonawcę poza teren Parku.

W związku  z odpadami zawierającymi azbest Wykonawca winien posiadać:

Aktualne  zezwolenie  na transport odpadów  niebezpiecznych  wydane przez  Starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania  transportującego odpady,

Aktualne zezwolenie  na zbieranie i przetwarzanie  odpadów,

Umowę na zdeponowanie odpadów zawierających azbest – Dobrów 8 , 28-142 Tuczępy.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy którzy:

          Posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności

          Dysponują potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia

Posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

  1. Oferta powinna zawierać
  • cenę jednostkową
  • oraz  całkowity koszt  wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ;   30 dni od daty podpisania umowy

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 wew.17

Ofertę cenową według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia 20 października 2016 roku  godzina 10.00

Ofertę można:

  • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Powiązane: