Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU   OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiot zamówienia (nazwa): rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia

Budynek mieszkalny murowany, częściowo podpiwniczony o szerokości 9 m i długości 11,5 m. Wysokość do szczytu dachu 6,80 m. Kryty blachą. Wejście do budynku 7 schodków betonowych oraz podest o wymiarach 1,75m x 2,40m o wysokości 1,30m. Grubość ścian około 30 cm plus tynk cementowo wapienny. 7 ścian działowych wewnątrz budynku.Dojazd do budynków bardzo trudny, droga leśna.

Budynek gospodarczy stodoła, kryty eternitem 264 płyty eternitu. Długość budynku 18,40 mb, szerokość 7,90 mb, wysokość budynku 7,15 m. Budynek był posadowiony na 5 ławach betonowych około 0,5 m szerokości wylanych na całej długości budynku. Brak odeskowania stodoły, pozostał szkielet drewniany, słupy, wsporniki i konstrukcja dachu wraz z eternitem. Wewnątrz stodoły wmurowany budynek gospodarczy z pustaka żużlowego o wymiarach 5,80 mb długości i 6,90 mb szerokości, wysokość budynku 2,60 m.

Budynek gospodarczy obora, częściowo murowany z drewnianą nadbudówką o wysokości całkowitej 5,50 m, część murowana z cegły czerwonej o dł. 8,60 m i szerokości 5 m, wysokość muru 2,30 m, Budynek kryty eternitem około 60 płyt eternitu. Nadbudówka drewniana nad całością budynku o wysokości 2,20 m.

Ponadto do zasypania i uprzątnięcia studnia z kręgów betonowych.

Wykonawca usunie zbędne materiały z placu wraz z wyrównaniem terenu, przy czym:

– blacha z rozbiórki dachu na budynku mieszkalnym pozostaje własnością Zamawiającego

– szkielety drewniane, słupy, belki, krokwie, wsporniki oraz odeskowanie budynków gospodarczych pozostaje własnością Zamawiającego.

Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w obecności pracownika ŚPN w celu zapoznania się z rozmiarem prac rozbiórkowych i warunkami terenowymi po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

W związku z odpadami zawierającymi azbest Wykonawca powinien posiadać :

 • aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wydane przez Starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady
 • aktualne zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów ,
 • umowę na zdeponowanie odpadów zawierających azbest – Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
 • Dysponujować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające mu na wykonanie zadania
 1. Termin realizacji zamówienia ; 25 luty 2016
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś st. referent ds. administracji i transportu 41 31 15 106 wew.17
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 29 stycznia 2016 roku .godzina 12.00
 5. Oferta powinna zawierać: cenę jednostkową netto i brutto oraz całkowity koszt wykonania zamówienia
 6. Ofertę można:
 • -przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • – przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • – przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • – dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załącznik:

20160120_wzór_oferty

Powiązane: