Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej 56 i w miejscowości Celiny

a/ Celiny   – budynek murowany

budynek mieszkalny murowany, częściowo podpiwniczony o szerokości 6m i długości 12,5 m. Wysokość do szczytu dachu 5,10 m. Kryty eternitem ilości około 150 m2 Wejście do budynku 7 schodków betonowych oraz podest o wymiarach 1,75m x 2,40m o wysokości 1,30m. Grubość ścian około 30 cm plus tynk cementowo wapienny. 3 ściany działowe wewnątrz budynku.

Dojazd do budynku bardzo trudny, droga leśna.

 

b/ Nowa Słupia ul. Świętokrzyska 56 Dwa budynki murowane.

budynek nr 1 po byłej restauracji o wymiarach 16,80 m x 7,20 m i wysokości 3,30 m. z przystawionym zapleczem o wymiarach 5,80 x 4 m i toaletami o wymiarach 2,90 m x 3,50 m. grubość ścian restauracji   cegła kratówka + gibskarton, częściowo pustak suporex. Ściany działowe 15 m długości częściowo wykonane z gibskartonu i oklejone płytką ceramiczną lub budowane z suporexu.   Bufet 2 m długości z 1 cegły o wysokości 1 metr. Sufit drewniany   obłożony płytami gipskartonowymi. Posadzki w całości cementowe + płytki ceramiczne. Przed budynkiem po byłej restauracji taras cementowy przykryty płytkami ceramicznymi o wymiarach 15,20 m x 10 m.

Budynki w całości kryte eternitem falistym około 210 m2.

c/ budynek nr 2 po recepcji o wymiarach 5,80m x 5,80 m o wysokości 3 m, z przystawionymi toaletami o wymiarach 1,80 x 7,70 m . Budynek byłej recepcji połączony z tarasem   wspólnym dachem o wymiarach 5 m x 8,5 m. Ściana wspólna łącząca budynek recepcji i toalety wykonana z dykty i szkła. Taras o szerokości 5,40 m i długości 8,5 m. Dach nad tarasem podparty dwoma słupami betonowymi, taras wyłożony płytą chodnikową, dwu poziomowy, różnicę między poziomami wypełniają 3 schodki o dł. 5,40 m i łącznej szerokości około 0,80 m oraz wysokości każdego schodka 0,40 m. Grubość ścian około 30 cm.

Budynki w całości kryte eternitem falistym około 280 m2.

Ponadto do uprzątnięcia potłuczone kręgi betonowe i wysypisko gruzu obok budynku po restauracji, a także chodnik z płyt betonowych łączących dwa budynki.

Dojazd do posesji drogą o nawierzchni asfaltowej.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności

Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Posiada wiedzę i doświadczenie

       W związku z odpadami zawierającymi azbest Wykonawca powinien posiadać:

 • aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wydane przez Starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady
 • aktualne zezwolenie na zbieranie i przetwarzane odpadów,
 • umowę na zdeponowanie odpadów zawierających azbest- Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na osady oraz z podziałem na wykonanie prac:

 • zdjęcie i utylizacja azbestu
 • rozbiórka budynków, uprzątnięcie i wyrównanie placu.
 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową netto i brutto
 • oraz całkowity koszt wykonania zamówienia.

Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w obecności pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego   w celu zapoznania się z rozmiarem prac rozbiórkowych i warunkami terenowymi.

Termin realizacji zamówienia ; 30 lipca 2015 roku budynki Nowa Słupia

Termin realizacji zamówienia ; 15 sierpnia 2015 roku budynek   Celiny

 Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 10 lipca 2015 roku .godzina 12.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cennej

Powiązane: