Rozeznaniu rynku na dokumentację projektową

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU NA:
Dokumentację projektową na „Adaptację zespołu drewnianej zabudowy dawnego nadleśnictwa Św.
Katarzyna przy ul. Suchedniowskiej 4b na potrzeby turystyczno-usługowe, wystawiennicze, kulturalne i
edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu”

Rozeznaniu rynku – Ogłoszenie

Załączniki:
1. Formularz odpowiedzi na zapytanie
2. Załącznik graficzny – mapa działki nr ewid. 688/9
3. Dokumentacja zdjęciowa