Sprzątanie terenu ŚPN i likwidacji dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa:

„Utrzymania czystości polegającej na sprzątaniu terenu z odpadów powstałych w czasie trwania ruchu turystycznego oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 23 kwietnia do 31 października 2018 roku.”

1.1 Szczegółowy zakres realizacji zamówienia:

Część I zamówienia – część zachodnia Parku

Częstotliwość wykonywania usługi z podziałem na odcinki i miesiące

Razem część I zamówienia wynosi – 478 godzin

Część  II zamówienia – część wschodnia Parku

Częstotliwość wykonywania usługi z podziałem na odcinki i miesiące

Razem część II zamówienia wynosi – 452,5 godziny

Leśniczy danego obwodu ochronnego może wyznaczyć w uzasadnionych przypadkach inny niż planowany dzień wykonania usługi, jeśli wynika to z rozkładu dni wolnych od pracy, wzmożonego ruchu turystycznego oraz
w przypadku konieczności zakończenia wykonania usługi w związku z kończącym się terminem ważności umowy.

1.2 Przedstawiony zakres prac ma charakter szacunkowy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający może ograniczyć przedmiar prac lub zlecić dodatkowe wykonanie usługi sprzątania w zależności od ilości śmieci, jednakże nie więcej niż 10 % wartości całej umowy.

Intensywność prac zależna jest od warunków pogodowych, intensywności ruchu turystycznego bądź zlokalizowania nowego nielegalnego wysypiska na terenie ŚPN. Orientacyjna ilość godzin przeznaczonych na sprzątanie terenu z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego oraz likwidację dzikich wysypisk na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego wynosi dla części I zadania 478 godzin,  a dla części II zadania  452,5 godziny.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
 • należy zapoznać się z opisem prac będących przedmiotem zamówienia;
 • należy zapoznać się z lokalizacją oraz warunkami terenowymi wykonywania prac;
 • Pracownicy wykonujący usługę powinni być w przedziale wiekowym i sprawności fizycznej odpowiednich do trudności pokonywanego odcinka szlaku. Z uwagi na trudności związane z pracą w terenie leśnym oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych, nie dopuszcza się do zatrudnienia osób, których stan zdrowia, wiek lub kondycja fizyczna mogą spowodować wystąpienie zagrożenia zdrowia lub życia w związku z wykonywaną pracą.
 • w przypadku wyboru oferty Wykonawca zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia. Jeśli Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą nie zarejestruje działalności umowa nie będzie mogła być podpisana (dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej);
 • Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: w okresie od 23 kwietnia do 31 października 2018 roku, zgodnie z zakresami i częstotliwościami określonymi dla poszczególnych części zamówienia.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Sposób obliczenia ilości punktów:

wg wzoru- ocena = Cn : Cb x 100 pkt, gdzie Cn- cena najniższa, Cb- cena badana.

Wygrywa oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów za utrzymania czystości w okresie
od 23 kwietnia 2018 do 31 października 2018,
na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Matysek, gł. spec. ds. udostępniania tel./fax. 0-41 – 311 51 06 wew.50, lub 690 810 013 pokój nr 102;
  Szymon Rak, st. specjalista ds. udostępniania tel./fax. 0-41 – 311 51 06 wew.50, lub 690 055 667 pokój nr 105
 2. Ofertę według załączonego wzoru  należy  przekazać do dnia  17.04.2018 r. godzina 11.00 w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wszystkie części Zamówienia przez jednego oferenta.

 1. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 17.04.2018r. godz. 11:00”, na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • dostarczyć osobiście w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 17.04.2018r. godz. 11:00” do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Ogłoszenie

Powiązane: