Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Świętym Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”)
za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 2 kwietnia 2018 do 31 października 2018 roku.
z zachowaniem  zasad określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 1. do zapytania. Wartość sprzedaży w okresie od 01.04.2017 do 31.10.2017 wynosiła za bilety 748 174,00 zł.  Wykonawca osobno musi określić prowizję za sprzedaż biletów (w %) i ustalić  cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż biletów o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty).

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, (przed podpisaniem umowy/umów należy dostarczyć kopię odpisu z rejestru CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO).
 • dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: sprzedaż na szlakach turystycznych i galerii widokowej od 2.04.2018r. do 31.10.2018 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Sposób obliczenia ilości punktów
  Sprzedaż biletów wstępu na szlakach turystycznych i galerii widokowej

–  wg wzoru- ocena = Cn : Cb x 100 pkt, gdzie Cn- cena najniższa, Cb- cena badana.

Wygrywa oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sprzedaż biletów wstępu
na szlakach turystycznych i galerii widokowej

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Matysek, gł. spec. ds. udostępniania tel./fax. 0-41 – 311 51 06, pokój nr 102 wew.50 lub 690 810 013
 2. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia  04.01.2018 r. godzina 11.00
 3. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 04.01.2018r. godz. 11:00”, na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn,
  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • dostarczyć osobiście w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 04.01.2018r. godz. 11:00” do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

 

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Ogłoszenie

Powiązane: