Sprzedaż biletów wstępu, opłaty za udostępnienie terenu ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż biletów wstępu, opłaty za udostępnienie terenu do celów handlowych, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu. Wartość sprzedaży w okresie od 01.11.2014 do 31.10.2015 wynosiła za bilety i udostępnienie terenu do celów handlowych 147 016,00 zł., za wydawnictwa i materiały edukacyjne 11 300,00 zł.
 • Wykonawca osobno musi określić prowizję za sprzedaż biletów i opłaty za udostępnienie terenu do celów handlowych (w %) i ustalić cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż biletów i opłaty za udostępnienie terenu do celów handlowych o wartości 100 (sto) zł (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty).
 • oraz prowizję za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych (w %) i ustalić cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych o wartości 100 zł (jednostka rozliczeniowa sprzedaży wydawnictw przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty). Prowizja za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych nie może przekraczać 10% wartości brutto.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
  • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, (przed podpisaniem umowy należy dostarczyć kopię odpisu z rejestru CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ )
  • dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 2. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Sposób dokonania oceny:

 • wg wzoru – ocena = Cn : Cb x 97 pkt, cena za sprzedaż biletów i opłaty za udostępnienie terenu w celach handlowych gdzie Cn- cena najniższa, Cb – cena badana.
 • wg wzoru- ocena = Cn : Cb x 3 pkt, cena za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych gdzie Cn – cena     najniższa, Cb – cena badana.

Wygrywa oferta, która w wyniku sumy punktów uzyskanych z obu wzorów otrzyma najwięcej punktów.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Janusz Kuszewski 690 033 210 lub Agata Czeplina Miernik 41 31 15 106 wew. 51

(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax)

 1. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać

do dnia 16 grudnia 2015 r. godzina 11.00

 1. Ofertę można:
  • przesłać   pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy, 26-010   Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załączniki:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Wzór umowy

Oferta cenowa sprzedaż biletów do Muzeum 2015

Powiązane: