Sprzedaż biletów wstępu w okresie od 1.04.2015 do 31.10.2015 roku

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na św. Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”) za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 1 kwietnia 2015 do 31 października 2015 roku. z zachowaniem następujących zasad:

 1. Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego winna odbywać się w następujących punktach sprzedaży:
  1. Galeria widokowa na Gołoborzu na Św. Krzyżu;
  2. wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi;
  3. wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny.
 2. oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Św. Krzyżu,
  a). Galeria widokowa na Gołoborzu na Św. Krzyżu
 3. Szczegółowa lokalizacja punktów sprzedaży musi być uzgodniona z Dyrekcją ŚPN.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany punktów sprzedaży, w przypadku wystąpienia siły wyższej (pożar, wichura, zniszczenie punktu sprzedaży, kataklizm itp.). Wykonawca może wówczas prowadzić sprzedaż biletów wstępu w innych, niż wskazane wyżej, punktach po uprzednim pisemnym uzgodnieniu lokalizacji tych punktów z Dyrekcją ŚPN.
  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany punktów sprzedaży również w przypadku zmian w organizacji zwiedzania ŚPN. W Takiej sytuacji o zmianie miejsca sprzedaży Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 1. Sprzedaż biletów wstępu prowadzona będzie przez 7 dni w tygodniu w okresie:
  a) od 1 kwietnia 2015 r. do 28 kwietnia 2015 roku w następujących punktach w godzinach:
  na galerii widokowej na Gołoborzu na Św. Krzyżu w godzinach od 900 do 1700;
  wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi w godzinach od 900 do 1700;
  wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny w godzinach od 900 do 1700.
  b) od 29 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 roku:
  na galerii widokowej na Gołoborzu na Św. Krzyżu w godzinach od 900 do 1900;
  wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi w godzinach od 900 do 1700;
  wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny w godzinach od 900 do 1700.
  c) od 1 października 2015 r. do 31 października 2015 roku:
  na galerii widokowej na Gołoborzu na Św. Krzyżu w godzinach od 900 do 1700;
  wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi w godzinach od 900 do 1700;
  wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny w godzinach od 900 do 1700.
  W innych godzinach niż wskazane wyżej stosownie do możliwości Wykonawcy.
 1. Ponumerowane bilety wstępu do sprzedaży Wykonawca pobierać będzie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego partiami. Przekazywane Wykonawcy bilety wstępu traktowane będą jako druki ścisłego zarachowania. W razie utraty pobranych biletów wstępu lub stwierdzenia niedoboru przy ich rozliczaniu Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego nominalną ich wartością.
 2. Przed pobraniem pierwszej partii biletów Wykonawca wpłaci kaucję w wysokości 15000,00 (słownie: piętnastu tysięcy) złotych na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy, na poczet zabezpieczenia rozliczenia pobranych biletów. Kaucja jest przechowywana na rachunku Zamawiającego i podlega zwrotowi nie później niż 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 3. Nominalna wartość pobieranych biletów wstępu przez Wykonawcę i nie rozliczonych biletów wstępu z poprzednio pobranych partii nie może przekraczać kwoty kaucji.
 4. W przypadku utraty pobranych biletów wstępu lub stwierdzenia ich niedoboru przy rozliczeniu, Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia z kwoty kaucji ich równowartości liczonej według cen nominalnych biletów.
 5. Wykonawca może sprzedawać jedynie ponumerowane bilety wstępu pobrane w Dyrekcji ŚPN i po cenie nominalnej ustalonej przez Dyrektora ŚPN.
 6. Wykonawca sprzedaje bilety wstępu w punktach sprzedaży, z obowiązkiem rejestracji każdej dokonanej transakcji na kasach fiskalnych.
 7. Wykonawca pobierać będzie z kasy w dyrekcji ŚPN bilety wstępu do wysokości wniesionej kaucji za pokwitowaniem w książce druków ścisłego zarachowania w terminach zapewniających ciągłość sprzedaży biletów w poszczególnych punktach. Na wniosek Wykonawcy wysokość kaucji może być okresowo zwiększona lub zmniejszona zależnie od frekwencji turystów.
 8. Kasy fiskalne powierzone będą Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania na czas wykonywania usługi sprzedaży biletów wstępu z obowiązkiem bieżącego ich utrzymania, w szczególności dbałości o ich sprawność techniczną, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kradzieżą zakupu materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego działania. Na powierzonych kasach fiskalnych ewidencjonowana jest tylko sprzedaż biletów wstępu.
 9. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłową pracę na kasach fiskalnych z zastosowaniem odpowiednich kodów towarów i usług wprowadzonych do pamięci kasy i stawki podatku VAT.
 10. Rozliczenia sprzedanych biletów wstępu dokonuje się każdego dnia, po zakończonej sprzedaży, na podstawie dobowego raportu fiskalnego a po zakończeniu miesiąca- raportu cen kodowanych oraz miesięcznego raportu fiskalnego. Rozliczenia i raporty fiskalne przekazywane będą do kasy ŚPN.
 11. Na podstawie rozliczeń dobowych Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia ilościowego i wartościowego rozliczenia sprzedanych biletów wstępu oraz wpłaty gotówki w okresach tygodniowych na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Potwierdzenie dokonania wpłaty, będzie podstawą do pobrania następnej partii biletów wstępu.
 12. Oryginał paragonu należy wręczyć kupującemu wraz z biletem wstępu, natomiast kopie paragonów rejestrowane są na kopi elektronicznej (kopia E).
 13. Na życzenie kupującego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bloki faktur Wykonawca będzie pobierał od Zamawiającego, za pokwitowaniem w książce druków ścisłego zarachowania zawierającej dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, z obowiązkiem rozliczenia.
 14. W terminie do 15 listopada 2015 roku strony dokonają końcowego rozliczenia. W tej dacie Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu pobranych i nie sprzedanych biletów wstępu.
 15. Wykonawca w poszczególnych punktach sprzedaży jest zobowiązany do prowadzenia dziennych rozliczeń, zawierających liczbę sprzedanych biletów wstępu do ŚPN wraz z podaniem numeracji sprzedanych biletów wstępu systemem od nr. do nr. oraz dziennych rozliczeń dla biletów wstępu na galerię widokową.
 16. Celem prowadzenia przez ŚPN analizy ruchu turystycznego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2015 roku zestawienie dziennych rozliczeń sprzedaży biletów wstępu z poszczególnych punktów sprzedaży w danym roku.
 17. Prowadząc sprzedaż biletów wstępu Wykonawca przestrzegać będzie:
  a) art.12 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz.627 z późn. zm.);
  b)rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. 2013 poz.400);
  c)zarządzenia nr.2/2015 Dyrektora ŚPN z dnia 8 stycznia 2015 roku, znak KD-011-2/15 w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, filmowania, fotografowania oraz w celach zarobkowych.
 1. Ceny biletów wstępu mają charakter ceny sztywnej w rozumieniu art. 537 par 1 k.c. i   wynikają z zarządzenia Dyrektora ŚPN.
  Na dzień zawarcia umowy ceny nominalne wynoszą:
  a) normalny 6,50 zł;
  b) ulgowy 3,25 zł;
 1. Wykonawca oznaczy punkty sprzedaży biletów wstępu do ŚPN tablicami informacyjnymi (mogą być to tablice przenośne) zawierającymi informację zgodnie z pkt.22 oraz napisem „Sprzedaż biletów wstępu na szlak czerwony Św. Katarzyna – Trzcianka i niebieski Nowa Słupia – Św. Krzyż w Świętokrzyskim Parku Narodowym” .
 2. Zatrudnionych przez Wykonawcę sprzedawców biletów wstępu obowiązuje schludny, stosowny ubiór oraz właściwe zachowanie wobec turystów zwiedzających ŚPN.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów wstępu w Dyrekcji ŚPN.
 4. Wykonawca wybrany w postępowaniu nie ma prawa łączyć sprzedaży biletów wstępu z inną działalnością gospodarczą w miejscu sprzedaży biletów wstępu.
 5. Opóźnienie Wykonawcy w rozliczeniach za pobrane bilety przekraczające 7 dni, stwierdzenie   nieprawidłowości w wystawianych przez Wykonawcę fakturach za bilety wstępu (błędy formalne lub rachunkowe)oraz nie dotrzymanie przez Wykonawcę warunków umowy w zakresie punktów i godzin sprzedaży, jak również dokonywanie sprzedaży biletów w innej cenie niż określona w pkt. 23 będzie uprawniało Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Wykonawca wybrany w postepowaniu ma obowiązek wręczania kupującym wraz z biletem materiałów promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego.
  II. Szczegółowe zasady sprzedaży biletów zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  III. Wartość sprzedaży w okresie od 01.04.2014 do 31.10.2014 wynosiła za bilety 613 951,00 zł. Wykonawca osobno musi określić prowizję za sprzedaż biletów (w %) i ustalić cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż biletów o wartości 100 (sto) zł (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty)
  Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:

  • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, (przed podpisaniem umowy należy dostarczyć kopię odpisu z rejestru CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).
  • dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: od 1 kwietnia 2015 do 31 października 2015 roku.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  Sposób dokonania oceny: wg wzoru- ocena = Cn : Cb x 100 pkt, gdzie Cn- cena najniższa, Cb- cena badana.
  Wygrywa oferta, którego suma punktów uzyskała najwięcej punktów.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Matysek, tel./fax. 0-41 – 311 51 06, pokój nr 102 wew.50
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 17 lutego 2015 r. godzina 11.00
 5. Ofertę można:
 • przesłać   pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy, 26-010   Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenie

Wzór umowy

Wzór oferty cenowej

Powiązane: