Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu. Wartość sprzedaży
  w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 wynosiła za bilety wstępu około 163 400,00 zł, za wydawnictwa i materiały edukacyjne około 11 400,00 zł.  Wykonawca osobno musi określić prowizję za sprzedaż biletów (w %) i ustalić cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż biletów o wartości 100 (sto) zł (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty) oraz prowizję za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych  (w %) i ustalić cenę  brutto  w  złotych  polskich  za  sprzedaż  wydawnictw i materiałów edukacyjnych
  o wartości 100 zł (jednostka rozliczeniowa sprzedaży wydawnictw przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty). Prowizja za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych nie może przekraczać 10% wartości brutto wydawnictwa lub materiału edukacyjnego.
 2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, (przed podpisaniem umowy należy dostarczyć kopię odpisu z rejestru CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ )
 • dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Sposób dokonania oceny:

 • wg wzoru – ocena = Cn : Cb x 97 pkt, cena za sprzedaż  biletów gdzie Cn- cena najniższa, Cb – cena badana.
 • wg wzoru – ocena = Cn : Cb x 3 pkt, cena za sprzedaż wydawnictw
  i materiałów edukacyjnych  gdzie Cn – cena  najniższa, Cb – cena badana.

Wygrywa oferta, która w wyniku sumy punktów uzyskanych z obu wzorów otrzyma najwięcej punktów.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Janusz Kuszewski – główny specjalista d.s. udostępniania parku tel. kom. 690 033 210
 2. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 18 stycznia 2017 r.
  do godziny 11.00
 3. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, (w tym  kurierem) na adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

 1. Wzór oferty cenowej
 2. Wzór umowy

Ogłoszenie

 

 

Powiązane: