Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu w okresie od 01 lutego 2018 do 30 listopada 2018. Wartość sprzedaży w okresie od 01.02.2017 do 30.11.2017 wynosiła za bilety wstępu około 148 449,00 zł., za wydawnictwa i materiały edukacyjne około 12 645,00 zł. Wykonawca osobno musi określić prowizję za sprzedaż biletów (w %) i ustalić  cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż biletów o wartości 100,00 zł
(słownie: sto 00/100 zł) (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty) oraz prowizję za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych (w %) i ustalić cenę  brutto w złotych polskich za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych o wartości 100,00 zł (słownie:
sto 00/100zł) (jednostka rozliczeniowa sprzedaży wydawnictw przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty). Prowizja za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych nie może przekraczać 10% wartości brutto. Sprzedaż będzie się odbywać z zachowaniem zasad określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 1. do zapytania.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej (przed podpisaniem umowy/umów należy dostarczyć kopię odpisu z rejestru CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO).
 • dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: sprzedaż w kasie Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu od 1.02.2018 r. do 30.11.2018 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Sposób obliczenia ilości punktów

Sprzedaż biletów wydawnictw i materiałów edukacyjnych w kasie Muzeum ŚPN

– wg wzoru – ocena = Cn : Cb x 97 pkt, cena za sprzedaż  biletów gdzie Cn- cena najniższa, Cb – cena badana.

– wg wzoru- ocena = Cn : Cb x 3 pkt, cena za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych  gdzie Cn – cena     najniższa, Cb – cena badana.

Wygrywa oferta, która uzyskała najwyższą sumę punktów za sprzedaż biletów do Muzeum ŚPN oraz wydawnictw i materiałów w kasie Muzeum.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Janusz Kuszewski gł. spec. ds. udostępniania 690 033 210
 1. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 04.01.2018 r. godzina 11.00
 2. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 04.01.2018r. godz. 11:00”, na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • dostarczyć osobiście w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 04.01.2018 r. godz. 11:00” do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór umowy

Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie

Powiązane: