Świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu edukacyjnego – Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu edukacyjnego „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” w postaci:

– usługi transportowej podczas cyklu 15 wycieczek jednodniowych dla uczestników projektu edukacyjnego „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze”  w zakresie transportu dzieci ze szkół biorących udział w projekcie do miejscowości Święta Katarzyna, następnie przejazd ze Świętej Katarzyny do Bodzentyna, powrót z Bodzentyna do szkół.

– usługi transportowej podczas 1 wycieczki jednodniowej dla laureatów konkursu na trasie ze szkoły (lub szkół) nagrodzonych w konkursie do Kielc (przejazdy po mieście) i powrót do szkoły (lub szkół).

Uczestnikami projektu edukacyjnego będą uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) z gmin otaczających Świętokrzyski Park Narodowy tj.: gmina Bodzentyn, Bieliny, Nowa Słupia, Pawłów, Łączna,

Zamawiający przewiduje transport na następujących trasach:

 1. Bodzentyn (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn
 2. Psary (szkoła) – Leśna (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Leśna (szkoła) – Psary (szkoła)
 3. Śniadka (szkoła) – Wola Szczygiełkowa (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Wola Szczygiełkowa (szkoła) – Śniadka (szkoła)
 4. Święta Katarzyna (szkoła) – Bodzentyn (postój) – Święta Katarzyna (szkoła)
 5. Wzdół Rządowy (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Wzdół Rządowy  (szkoła)
 6. Łączna (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Łączna  (szkoła)
 7. Łomno (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Łomno (szkoła)
 8. Mirocice (szkoła) – Jeziorko (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Jeziorko (szkoła) – Mirocice (szkoła)
 9. Nowa Słupia (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Nowa Słupia  (szkoła)
 10. Rudki (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Rudki  (szkoła)
 11. Jeleniów (szkoła) – Stara Słupia (szkoła) – Pokrzywianka (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Pokrzywianka (szkoła) – Stara Słupia (szkoła) – Jeleniów (szkoła)
 12. Huta Nowa (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Huta Nowa (szkoła)
 13. Huta Stara (szkoła) – Porąbki (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Porąbki (szkoła) – Huta Stara (szkoła)
 14. Bieliny (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Bieliny (szkoła)
 15. Belno (szkoła) – Makoszyn (szkoła) – Święta Katarzyna (postój) – Bodzentyn (postój) – Makoszyn (szkoła) – Belno (szkoła)
 16.  ………….. (szkoła) – ……………..(szkoła) – Kielce (jazda po mieście) –  ………….. (szkoła) – ……………..(szkoła)

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podanych powyżej tras na inne o czym każdorazowo powiadomi Wykonawcę na minimum trzy dni przed każdą wycieczką.

Przewidywana liczba wycieczek jednodniowych dla uczestników projektu – 15.

Przewidywana liczba uczestników dla 15 jednodniowych wycieczek od 400 do 500 osób.

Przewidywana liczba uczestników przypadająca na jedną  wycieczkę od 25 do 45 osób.

Zamawiający przekaże informację Wykonawcy na minimum trzy dni przed każdą wycieczką o liczebności uczestników poszczególnych wycieczek. Przewidywana liczba kilometrów do pokonania podczas całego cyklu 15 jednodniowych wycieczek dla uczestników projektu 650-750 km. Program wycieczki stanowi załącznik nr 3. do ogłoszenia.

Przewidywana liczba wycieczek jednodniowych dla laureatów konkursu – 1. (przejazd na trasie ze szkoły do Kielc, w tym przejazdy po mieście i powrót do szkoły).

Przewidywana liczba uczestników dla laureatów konkursu 40-50 osób.

Przewidywana liczba kilometrów do pokonania podczas wycieczki dla laureatów konkursu 100 – 150 km.

Zamawiający przekaże informację Wykonawcy na minimum trzy dni przed wycieczką dla laureatów konkursu o liczebności uczestników poszczególnych wycieczek i dokładnej trasie i planie wycieczki.

Wykonawca podczas wykonywania Zamówienia musi bezwzględnie przestrzegać następujących zasad i wytycznych:

– Odbioru/wysadzania uczniów należy dokonywać w miejscu bezpiecznym w uzgodnieniu z opiekunem dzieci z ramienia szkoły.

– Pojazdy służące do przewozu uczniów przez cały okres realizacji umowy muszą być sprawne i czyste, spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać aktualne pozytywne przeglądy techniczne oraz ważne opłacone polisy ubezpieczeniowe OC i NNW.

– W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni transport zastępczy, na własny koszt i ryzyko, spełniający wymagania określone w zapytaniu ofertowym w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów w jednym autobusie.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  w tym posiadają:

– ważne zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydaną na podstawie ustawy z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym (t .j. Dz .U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) (ksero zezwolenia poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do odpowiedzi na zapytanie ofertowe)

– co najmniej jeden sprawny autobus z ważnym przeglądem technicznym o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50. Pojazd musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa. Zamawiający dopuszcza możliwość przewozu dzieci autobusem o mniejszej ilości miejsc przy czym liczba miejsc siedzących w autobusie musi być zawsze większa lub równa liczbie osób na pokładzie autobusu, a pojazd ten musi spełniać wszystkie inne wymagania zastrzeżone w zapytaniu ofertowym. (Opis autobusu lub autobusów proponowanych do wykonania Zamówienia, w tym marka, model, rok produkcji, ilość miejsc itp. wraz z ksero aktualnego badania technicznego poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do odpowiedzi na zapytanie ofertowe).

– ubezpieczenie OC oraz NNW dla pojazdu lub pojazdów przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia ofertowego (ksero polisy lub innego dowodu poświadczającego posiadanie ubezpieczenia poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do odpowiedzi na zapytanie ofertowe)

 1. Termin realizacji zamówienia: od 12.09.2016 r. do 12.10.2016 (15 wycieczek jednodniowych dla uczestników projektu) oraz od 24 do 28 października (1 wycieczka dla laureatów konkursu)
 2. Rozliczenia finansowe dokonane będą na podstawie podpisanego protokołu odbioru za świadczoną usługę transportową oraz przedstawionej na jego podstawie faktury za całość usługi po jej zakończeniu.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena tj. cena ryczałtowa brutto za 1 km przewozu liczony od szkoły (początek trasy) – miejsce docelowe – powrót do szkoły (zakończenie trasy).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr Arkadiusz Adamczyk, st. specjalista ds. edukacji,             tel. 41 311 51 06 wew. 60,
 6. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy  przekazać do dnia 05.08.2016 godzina 15.00.
 7. Ofertę można:
 • Przesłać  pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,   Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pok.11.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

p.o.  Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Załącznik 1: Wzór oferty cenowej.

Załącznik 2: Wzór umowy.

Załącznik 3: Program wycieczek jednodniowych.

Ogłoszenie


2016-08-09

OGŁOSZENIE

O  UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 09.06.2016 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu edukacyjnego „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze”

do dnia 05.08.2016  wpłynęło : 1 ważna oferta.

W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia ogłoszenie.

Z-ca  Dyrektora ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Powiązane: ,