Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie mienia  od ognia  i innych żywiołów. Zakres podstawowy – budynek.  Zakres rozszerzony-  pakiet ryzyk ( huragan,  deszcz nawalny,  pozostałe ryzyka)

Lp Nazwa budynku opis
1 Budynek Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4   Budynek murowany – oddany do użytkowania 2000 roku,                                  o pow. użytkowej 1710 m2, kryty blacha dachówkową. Wartość  inwentarzowa budynku   3 734.345 złotych.  Zamawiający  informuje, że w okresie ostatnich 2 lat  budynek objęty był ubezpieczeniem  określonym  w zapytaniu ofertowym.

 

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy którzy:

          Posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności

          Dysponują potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia

Posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

  1. Oferta powinna zawierać
  • cenę jednostkową
  • oraz  całkowity koszt  wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ;   12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 wew.17

Ofertę cenową    według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia  14 października    2016 roku  godzina 10.00

Ofertę można:

  • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie

Powiązane: