Ubezpieczenie pojazdów

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2015 roku w zapytaniu ofertowym na: pakiet ubezpieczeń OC, AC, NNW dla poszczególnych środków transportu w wyznaczonym terminie do dnia 10 lipca 2015 roku wpłynęły 4 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 8 721,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 00/100 złotych)

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: