Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych w miejscowości Bodzentyn, Celiny, Bieliny, Nowa Słupia, Klonów, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Lp. Obwód ochronny Oddział Ilość

drzew

(szt.)

Gatunek Pierśnica drzew (cm) Zadanie
1. Podgórze 8Ao 1 jesion 84

 

Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  zagrożenie dla osób i mienia, z przemieszczonym środkiem ciężkości  w kierunku drogi wojewódzkiej nr 751 o dwóch pędach głównych od wys. 5m (jedna odnoga ciąży w kierunku budynku mieszkalnego ŚPN w miejscowości Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4a), z martwicą na pniu od strony południowej  i widoczną zgnilizną, znajdującego się w sąsiedztwie przyłącza lini energetycznej i lini n/n oraz ogrodzenia ze sztachet, z wyrobieniem sortymentów, uprzątnięciem terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu.
2. Podgórze 8Ao 1 lipa 127

 

Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  zagrożenie dla osób i mienia,  z przemieszczonym środkiem ciężkości  w kierunku budynku osady ŚPN w miejscowości Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4b (8 m od narożnika budynku), o pniu wypróchniałym w części odziomkowej ( od strony południowej na wys.  5m dziupla z widoczną zgnilizną brunatną), znajdującego się w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 751, lini n/n oraz ogrodzenia ze sztachet, z wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu.
3. Dabrowa 21a 1 sosna 36 Wycinka martwego drzewa trudnego stwarzającego  zagrożenie dla osób i mienia,  znajdującego się w miejscowości Celiny w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 0599T,przyłącza lini energetycznej budynku mieszkalnego własności prywatnej oraz ogrodzenia ze sztachet, z wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu.
4. Św. Krzyż 196o 1 topola 80 Wycinka zamierającego drzewa trudnego stwarzającego  zagrożenie dla osób i mienia,  znajdującego się w miejscowości Nowa Słupia, ul. Świętokrzyska w sąsiedztwie budynku własności prywatnej ,,Karczmy Mnicha” oraz napowietrznej lini telefonicznej, wrastającego w dolnej części pnia w ogrodzenie z siatki metalowej, z przemieszczonym środkiem ciężkości w kierunku działki 1192/1,  z wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu.
5. Św. Krzyż 196o 1 brzoza 54 Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  zagrożenie dla osób i mienia, nachylonego z przemieszczonym środkiem ciężkości w kierunku działki prywatnej  nr 961/1,  znajdującego się w miejscowości Nowa Słupia, ul. Świętokrzyska w sąsiedztwie napowietrznej lini telefonicznej, z wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu.
6. Jastrzębi Dół 185 f 1 lipa 65 Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  zagrożenie dla osób i mienia,  znajdującego się w miejscowości Bieliny, ul. Podlesie, rosnącego w odległości 5m od budynku mieszkalnego ŚPN i w bezpośrednim sąsiedztwie przyłącza lini energetycznej budynku mieszkalnego, z wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu.
7. Klonów 229 k 1 lipa 90 Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  zagrożenie dla osób i mienia,  o dwóch pędach głównych  ciążących w kierunku obiektów budowlanych, pniu posiadającym rozszczep od wys. 2,5 m (dwójki) do podstawy pnia, znajdującego się w miejscowości klonów nr 63, rosnącego przy północno-zachodnim ogrodzeniu z siatki w odległości od 3 do 13 metrów pomiędzy drewnianymi budynkami gospodarczymi (stodoła, obora), w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia z siatki oraz pomnika (tablicy) ogrodzonego łańcuchem -miejsca pamięci narodowej,

z wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
  •  Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
  • Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
  • Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
  • Dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 16.02.2018r. do  22.02.2018r.
  • Z chwilą przystąpienia do wykonania zlecenia odpowiedzialność za całość spraw związanych z bhp,   aż do chwili zakończenia prac, przejmuje Wykonawca.
  • W zakresie sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podlegał ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
 2. Termin realizacji zamówienia: 28.02.2018r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, tel: 41 311 51 06 wew. 16. w godzinach 7.30 – 15.30
 2. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 23.02.2018 r. godzina 10.00.
 3. Ofertę można:
 • przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej
 2. Wzór umowy

 

Ogłoszenie

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Powiązane: