Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.04.2017r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia : ,, Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego, zlokalizowanych przy szlaku turystycznym i ścieżce edukacyjnej, z przemieszczeniem usuniętych drzew w głąb drzewostanu z pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu, w miejscowości Święty Krzyż i Święta Katarzyna.”

wpłynęło : 5 ważnych ofert. W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Adrian Garbacz DQT,  Łomno 16A,  27-225 Pawłów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: ( 984,00 zł  słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery  zł 00/100) brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Powiązane: