Wykarczowanie, zebranie i wyniesienie wyciętej biomasy

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej:

1). Wykarczowanie lub, przy braku takiej możliwości, wycięcie przy powierzchni ziemi porastających Skarpę Zapusty drzew i krzewów  (oraz ich odrośli) –  powierzchnia objęta zabiegiem –  0,70 ha

2).  Zebranie i wyniesienie  wyciętej biomasy poza powierzchnię (o charakterze kserotermicznym)  poza skarpę – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,70 ha

 1. Miejscem wykonania usługi jest Skarpa Zapusty – działka ewidencyjna 202/2 obwód Cząstków; 2j oraz 2o; obwód ochronny Chełmowa Góra
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie
 • Dokonać wizji lokalnej terenu w miejscu wykonywania zamówienia do dnia 20.09.2019
 1. Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2019
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Małgorzata Ossowska st. specjalista ds. ochrony przyrody tel. 41 31 15 106 wew. 15
 5. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 23.09.2019r  godzina 1000
 6. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż.Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

Ogłoszenie

Wzór umowy

Załącznik nr 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Wzór oferty cenowej


2019-09-24

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: