Wykonanie 20 tablic informacyjnych wraz ze słupkami oraz ich rozmieszczenie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest ”Wykonanie 20 tablic informacyjnych wraz ze słupkami oraz ich rozmieszczenie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

Szczegółowa lokalizacja tablic informacyjnych: O.O. Dąbrowa oddz. 12k, 38f, 65a; O.O. Jastrzębi Dół oddz. 181f, 186g; O.O. Klonów oddz. 211d, 230h, 226a, 263d, 264f; O.O. Święta Katarzyna oddz. 111b, 148s, 147c; O.O. Podgórze oddz. 28d, 62g, 63d, 13a; O.O. Chełmowa Góra oddz. A4c, 5c; O.O. Święty Krzyż oddz. 208c.

Lp. Nazwa Opis
1. 20 szt. nowych tablic informacyjnych o treści

„Świętokrzyski Park Narodowy

Zauważyłeś pożar alarmuj

tel. 998, 112

oraz logo Funduszu Leśnego

Tablica o wymiarach   600 x 300 mm wykonana z blachy stalowej ocynkowanej bądź płyty PCV przykręcona do podłoża  wykonanego z desek o grubości 20mm.
2. 20 szt. słupków drewnianych zabezpieczonych drewnochronem  koloru brązowego Słupek drewniany o grubości minimum 95x95mm i wysokości ponad gruntem 2750mm, ostre krawędzie zfazowane.
3. 20 szt. fundamentów betonowych z kotwami z płaskownika po 2 szt. na każdy fundament bądź tzw. kielichem po 1 szt. na każdy fundament. Fundament betonowy 150 x 150 x 600 mm głębokości z kotwami z płaskownika o wymiarach 50 x 5 x 500 mm wystające 150 mm ponad fundament.

Uwaga: do fundamentów wykonanych w w/w oddziałach tj. do kotw (kielicha) należy przy pomocy 2 śrub przytwierdzić wcześniej wykonane słupki z przykręconymi tablicami. Teren należy uprzątnąć oraz wyrównać ziemie po wykopach.

 1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z rozmiarem prac w terenie w obecności pracownika ŚPN celem zapoznania się z warunkami tam panującymi tj. dojazdem, możliwością wykopania fundamentu pod tablice na danym gruncie.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 1. Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2017r
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jarosław Iwan, Komendant SP, tel. 41 31 15 106 wew. 25, tel. kom. 690033234, w godzinach 7.30 – 15.30
 5. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 07.09.2017r godzina 1200
 6. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: