Wykonanie analizy potencjału inwestycyjnego działek budowlanych

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU   OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie analizy potencjału inwestycyjnego działek budowlanych dla inwestycji polegającej na budowie Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą.”

 1. Cel opracowania:

Pozyskanie informacji pomocnych w wyborze najkorzystniejszej lokalizacji nowego Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 1. Opis nieruchomości gruntowych:

Analizie potencjału inwestycyjnego podlegają:

 • działki o nr ewidencyjnych 78/3, 77/3, 76/3 oraz część działki h nr ewidencyjnym 76/4 w Hucie Szklanej (zgodnie z załącznikiem graficznym); działki te są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • część działki o nr ewidencyjnym 961/1 oraz działka o nr ewidencyjnym 1191/1 w Nowej Słupi (zgodnie z załącznikiem graficznym);
 1. Wytyczne i założenia dla budynku Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego:
 • powierzchnia użytkowa powinna wynosić od 2000 do 3000 m2, w tym powierzchnia ekspozycji około 1000 m2 (strop nad powierzchnią wystawienniczą o wysokości co najmniej 6 m). W budynku muszą się znajdować toalety publiczne, aula na około 150 osób z kabinami dla tłumaczy, sala konferencyjna ze ścianami przesuwnymi dzielona na trzy sale edukacyjne (każda sala na około 30 osób) oraz pomieszczenia biurowo techniczne dla około 10 – 15 osób z zapleczem socjalnym;
 • przewidywana maksymalna jednorazowa ilość osób w budynku to około 500 osób;
 • budynek nie powinien mieć więcej niż trzy kondygnacje. Dopuszcza się zagłębienie budynku w gruncie np. ze względu na ukształtowanie terenu;
 • celem zwiększenia powierzchni zielonych Zamawiający chciałby wykorzystać zielony dach;
 • należy uwzględnić minimalną przewidzianą prawem ilość miejsc parkingowych dla budynku (Zamawiający przewiduje parking dla pracowników obiektu; zakłada się, że zwiedzający będą korzystali z parkingów zlokalizowanych w sąsiedztwie, prowadzonych przez inne podmioty);
 • należy przewidzieć miejsce na zagospodarowanie terenu wokół budynku (plac zabaw, ścieżki edukacyjne itp.).
 1. Przedmiotowa analiza architektoniczna działek powinna obejmować w szczególności:
 • analizę treści miejscowych dokumentów planistycznych w tym zakazów i nakazów dla planowanej zabudowy oraz formy architektonicznej realizowanych obiektów – wymagania dotyczące m.in. kształtu i nachylenia dachu, wysięgu okapów dachowych, materiałów wykończeniowych, kształtu i wielkości okien, możliwej wysokości zabudowy;
 • analizę otoczenia działek;
 • wyliczenie wskaźnika powierzchni zabudowy z uwzględnieniem zagadnień architektoniczno-budowlanych oraz zapisów aktów prawnych;
 • wyliczenie wskaźnika miejsc postojowych;
 • wyliczenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki;
 • uzbrojenie terenu i możliwość jego wykorzystania dla planowanej inwestycji, ewentualnie odległość od sieci, do których można podłączyć inwestycję i ich parametry;
 • opinię na temat konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 • określenie odległości planowanej zabudowy od krawędzi jezdni z uwzględnieniem kategorii dróg oraz odległości zabudowy od sieci energetycznych;
 • analizę urbanistyczną warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy;
 • analizę możliwości wpływu podmiotów zewnętrznych na inwestycję, m.in. konieczności uzgadniania inwestycji z Konserwatorem Zabytków lub Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska;
 • analizę warunków geologicznych działek na podstawie możliwych do zebrania materiałów, np. map geologicznych;
 • porównanie działek pod względem możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej i energooszczędnej charakterystyki budynku, tj. ukształtowanie terenu, ekspozycja, podłoże geologiczne;
 • analizę możliwości budowy kondygnacji podziemnej;
 • porównanie działek pod względem architektonicznym;
 • porównanie działek z uwagi na dostępność komunikacji;
 • porównanie działek ze względu na walory krajobrazowe.
 1. Opracowana analiza powinna zawierać podsumowanie określające parametry oraz wady i zalety działek, np. w postaci tabeli.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia;
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej).
 1. Termin realizacji zamówienia: 10.04.2017 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, specjalista ds. inwestycji i remontów, tel/fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26.
 4. Ofertę cenową  według załączonego wzoru oraz parafowany wzór umowy należy   przekazać do dnia 06.03.2017 r. do godziny 15:00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Wzór oferty cenowej
 3. Załącznik graficzny – działki nr ewid. 961/1 i 1191/1 w Nowej Słupi
 4. Załącznik graficzny – działki nr ewid. 78/3. 77/3, 76/3, 76/4 w Hucie Szklanej

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Powiązane: