Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu energetycznego – niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU   OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu energetycznego – niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.”

Budynek zlokalizowany na działce nr ewid. 688/8 w Bodzentynie.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
 • Prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji modernizacji i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego
 • Projektu budowlanego z uzyskaniem mapy do celów projektowych jeśli będzie wymagana przepisami prawa budowlanego. Ponadto projekt powinien zawierać charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów i świadectw ich charakterystyki energetycznej.
 • Uszczegółowionego projektu budowlano – wykonawczego
 • Szczegółowego przedmiaru robót
 • Kosztorysu inwestorskiego szczegółowego
 • Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)
 • Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Audytu energetycznego – audyt musi spełniać wymagania do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji ze środków zewnętrznych oraz zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie

 1. Dokumentacja projektowa wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi powinna spełniać wymagania zawarte w:
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z  2012 r.,   462 z późn. zm.).
 1. Informacje szczegółowe:
 • Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
 • Opracowanie projektowe (projekt budowlany i uszczegółowiony projekt budowlano – wykonawczy) należy wykonać w 5 egzemplarzach, a kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, instrukcję oraz audyt energetyczny w 3 egzemplarzach. Wykonawca dostarczy również wersję elektroniczną dokumentacji zapisaną w formacie PDF, zapisaną na płycie CD – 1 egzemplarz.
 • Powierzchnia budynku netto 2514,3 m2
 • Powierzchnia użytkowa budynku 1710,2 m2
 • Kubatura budynku 10500 m3
 • Wysokość budynku ok. 14 m
 • Prace projektowe dotyczą czynnego budynku
 • Budynek w chwili obecnej jest ogrzewany olejem opałowym
 • Świętokrzyski Park Narodowy posiada inwentaryzację budynku w wersji papierowej
 • Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego powstałego w ramach realizacji usługi zgodnie z zapisami wzoru umowy § 2 pkt. 7-14.
 • Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji
 • Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące się pojawić w procedurze przetargowej.
 1. W ramach projektowanych robót planuje się wykonać m.in.:
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
 • Izolację fundamentów oraz ocieplenie fundamentów
 • Ocieplenie połaci dachowych oraz stropu na poddaszu
 • Wymianę pokrycia dachu oraz izolacji wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania
 • Przebudowę kominów nad powierzchnią połaci dachowych
 • Wymianę podprzybitki
 • Przebudowę instalacji odgromowej
 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • Modernizację instalacji c.o. i c.w.u. w oparciu o pompy ciepła i kolektory słoneczne z możliwością oddzielnego obsługiwania części mieszkalnej i biurowej
 • opaskę odwadniającą wokół budynku
 • Inne prace wynikające z oceny stanu technicznego budynku i niezbędne do wykonania w ocenie projektanta
 1. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznania się z miejscem planowanej termomodernizacji – Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadanie uprawnień projektowych)
 1. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2016 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, specjalista ds. inwestycji i remontów, tel/fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26.
 4. Ofertę cenową  według załączonego wzoru, parafowany wzór umowy oraz kopię aktualnych uprawnień projektowych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  należy   przekazać do dnia 02.11.2016 r. do godziny 15:00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Wzór oferty cenowej.
 3. Skan mapy zasadniczej dz. 688/8 w Bodzentynie

Ogłoszenie