Wykonanie mapy rozmieszczenia 302 drzew modrzewia polskiego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona czynna modrzewia polskiego Larix decidua ssp. polonica na Chełmowej Górze w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Etap I – Rozpoznanie struktury genetycznej modrzewia polskiego na Chełmowej Górze” dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Wykonanie mapy rozmieszczenia 302 drzew modrzewia polskiego.
  Lokalizacja drzew musi być pomierzona z dokładnością do 50 cm. Wynikiem prac będzie warstwa z lokalizacją poszczególnych drzew w formacie shp oraz gml w układzie PUWG2000 (7) przekazana Zamawiającemu.
  Drzewa znajdują się na trzech powierzchniach leśnych w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra:
  Pow. 1. Oddział A-1 h, A-1 i (126 drzew)
  Pow. 2. Oddział A-3 c (126 drzew)
  Pow. 3. Oddział A-5 d (50 drzew)
  Poglądowa mapa rozmieszczenia drzew stanowi załącznik do ogłoszenia.
  Drzewa przeznaczone do pomiaru są trwale oznaczone płytką metalową z unikalnym numerem przybitą do pnia od strony południowej.
  Zamawiający przekaże wykonawcy materiały źródłowe: warstwę shp graniczników, warstwę shp podziału powierzchniowego, mapę obrazującą orientacyjne rozmieszczenie drzew wykonaną gps-em o mniejszej dokładności.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  Dysponowanie zespołem osób skierowanym do realizacji przedmiotowego zadania, w skład którego wchodzić będą co najmniej:

a) Kierownik projektu – tj. minimum 1 osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu leśnictwa, co najmniej mgr inż.,
 • posiada doświadczenie w zakresie udziału w projekcie o podobnym charakterze,

b) Geodeta – tj. minimum 1 osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu geodezji,
 • posiada uprawnienia zawodowe zakres 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.
 1. Termin realizacji zamówienia: 23 października 2017 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.
 3. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Paulina Sikora, tel. 41-3115106, w. 66, Paweł Szczepaniak, tel. 41-3115106, w. 65
 4. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 29 września 2017 r. godzina 12.00.
 5. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Załączniki:
1. Wzór oferty cenowej.
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia.
4. Poglądowa mapa rozmieszczenia drzew.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie

Powiązane: