Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU   OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej powinien obejmować w szczególności:

 • Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
 • Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
 • Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:
  • pomiary skuteczności przeciwpożarowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia;
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych;
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych;
  • pomiary włączników różnicowoprądowych;
  • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).

 

Wykonawca winien dokonać przeglądów zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm. Przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134 z późn. zm.).

Przegląd pięcioletni powinien być zakończony pisemnym protokołem, który powinien zawierać:

 • datę wykonania przeglądu;
 • nr protokołu;
 • oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres);
 • dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełniania przez nie wymaganych przepisów prawa i norm;
 • tabelaryczne zestawienie pomiarów, wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu;
 • tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);
 • tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);
 • tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnico prądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);
 • wykaz usterek i nieprawidłowości;
 • zalecenia pokontrolne;
 • informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;
 • wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Dokumentację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD. Wykonawca, co najmniej 2 dni przed terminem wykonania prac powiadomi lokatorów o terminie ich przeprowadzenia. Do protokołów należy dołączyć listę z podpisami użytkowników lokali stanowiącą dowód przeprowadzenia kontroli.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia: posiadanie ważnych uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, przy czym do oferty wykonawca jest zobowiązany dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień poświadczoną za zgodność z oryginałem.
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: 29.02.2016 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, specjalista ds. inwestycji i remontów, tel./fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 21.01.2016 r. godzina 15:00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załącznik:

 1. Wzór oferty cenowej.
 2. Wykaz budynków

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: