Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

1) dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

2) dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 28-05-2021 r. do 07-06-2021 r.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2021 r. r. zgodnie z załącznikiem nr 1 „Szczegółowy opis zamówienia”
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Sposób obliczenia ilości punktów
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 5. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 08-06-2021 r. godzina 900
 6. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 Szczegółowy opis zamówienia

Zał. nr 2 Arkusze graficzne szt.34

Zał. nr 3 Wzór oferty cenowej

Zał. nr 4 Wzór Umowy

Zał. nr 5 Klauzula Informacyjna RODO

Zał. nr 6 Oświadczenie oferenta

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski


2021-06-08

Ogłoszenie o wyborze