Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12 2015. następujących  prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Lp

Obwód Ochronny

oddział

ilość (m3)

grupa

WO

S

1

Chełmowa Góra (zabieg o charakterze TP)

2a

313

125

188

2

Chełmowa Góra(zabieg o charakterze TP)

6a

400

250

150

3

Chełmowa Góra(zabieg o charakterze TP)

A3l

29

0

29

4

Dąbrowa (zabieg o charakterze TP)

31a

799

741

58

Razem

1541

1116

425

 

1.2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie do 31.12.2015 r.
1.3 Zamawiający nie dopuszcza manipulowania sortymentu WO przekraczających długości transportowych (14m)
1.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania pozyskania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych.
1.5 Wykonawca zobowiązany jest używać oleju biodegradowalnego o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 89 %.
a. wymagany test biodegradowalności winien być przeprowadzony zgodnie z normą CEC-L- 33-A-94, opracowaną przez Europejski Komitet Koordynacyjny do Spraw Badań Smarów i Paliw Silnikowych (CEC-L),
b. Zamawiający – w przypadku wątpliwości co do stosowanego oleju przez Wykonawcę – zastrzega sobie prawo pobrania próbek stosowanego oleju biodegradowalnego i przekazanie ich do badań laboratoryjnych celem:
przeprowadzenia badań biodegradacji,
sprawdzenia parametrów zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
c. koszty badań laboratoryjnych pokryją:
Zamawiający – jeżeli olej posiada parametry przedstawione w dokumentach,
Wykonawca – jeżeli badany olej posiada parametry niezgodne z przedstawionymi dokumentami.
1.6 Wykonawca zobowiązany jest :
a. do stosowania odpowiedniego wyposażenia osobistego pracowników (odzież robocza, środki ochrony osobistej) zgodnie z zasadami BHP oraz obowiązującymi normami branżowymi (Kodeks pracy – Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 ze zm., Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ogłoszenia rozporządzenia Mistra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej – Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141),
b. do posiadania odpowiednio wyposażonych środków pomocy doraźnej, środków ochrony p.poż. (apteczki, gaśnice) oraz poinstruowania swoich pracowników o podstawowych zasadach użycia i udzielenia pomocy doraźnej,
c. pracownicy Wykonawcy mają obowiązek przebywania w kamizelkach odblaskowych koloru pomarańczowego na powierzchniach, na których prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna.
1.7 Z chwilą przystąpienia do wykonania zlecenia odpowiedzialność za całość spraw związanych z bhp, aż do chwili zakończenia prac, przejmuje Wykonawca.

1.8 Na powierzchni, na której Wykonawca będzie prowadził prace, gwarantuje się swobodny pobyt pracowników Zamawiającego z przeniesieniem na nich w tym momencie odpowiedzialności za bhp względem ich osoby.
2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
2.1 dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca dysponował:
a. pilarek spalinowych – min. 2 szt.
b. ciągniki do zrywki drewna (wraz z osprzętem do zrywki co najmniej półpodwieszonej) – min. 1 szt.

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą posiadającą niezbędne uprawnienia:

a. do pracy pilarkami spalinowymi – uprawnienia dla pilarzy, minimum: 2 osoby

Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem
pozytywnym szkolenie, obejmujące zagadnienia z zakresu: użytkowania i obsługi pilarek; techniki
ścinki i obalania drzew; techniki okrzesywania i przerzynki drewna; bezpieczeństwa i higieny pracy
przy eksploatacji pilarki (rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2006 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z gospodarki leśnej, Dz. U.
z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ze zm.).
2.2 dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 08.10.2015 do 14.10.2015r..
2.3 w zakresie sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podlegał ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

3. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2015 r.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax)
6. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 15.10.2015, godzina 1400.
7. Ofertę można:
– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
– przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
– dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załącznik:
1. Wzór oferty cenowej,
2. Wzór Umowy
3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia.
5. wykaz, niezbędnych do wykonania zamówienia, narzędzi i urządzeń

6. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

Pełna treść zamówienia

Powiązane: