Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12 2016 roku następujących  prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Lp Obwód Ochronny oddział ilość  ( m3) grupa
WO S
1 Klonów

(zabieg o charakterze TP)

 

211a

 

150 m3

 

100

 

50

2 Klonów

(zabieg o charakterze TP)

 

247b

 

700 m3

 

550

 

150

3 Klonów

(zabieg o charakterze TP)

 

247d

 

100 m3

 

80

 

20

4 Klonów

(zabieg o charakterze TP)

 

247g

 

30 m3

 

20

 

10

5 Klonów

(zabieg o charakterze TP)

 

247h

 

6 m3

 

3

 

3

Razem   986 m3 753 233

1.2 Zamawiający nie dopuszcza manipulowania sortymentu WO przekraczających długości transportowych (14m).

1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania pozyskania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych.

1.4 Wykonawca zobowiązany jest używać oleju biodegradowalnego o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 89 %.

 1. wymagany test biodegradowalności winien być przeprowadzony zgodnie z normą CEC-L- 33-A-94, opracowaną przez Europejski Komitet Koordynacyjny do Spraw Badań Smarów i Paliw Silnikowych (CEC-L),
 2. Zamawiający – w przypadku wątpliwości co do stosowanego oleju przez Wykonawcę – zastrzega sobie prawo pobrania próbek stosowanego oleju biodegradowalnego i przekazanie ich do badań laboratoryjnych celem:
 • przeprowadzenia badań biodegradacji,
 • sprawdzenia parametrów zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
 1. koszty badań laboratoryjnych pokryją:
 • Zamawiający – jeżeli olej posiada parametry przedstawione w dokumentach,
 • Wykonawca – jeżeli badany olej posiada parametry niezgodne z przedstawionymi dokumentami.

1.5    Wykonawca zobowiązany jest :

 1. do stosowania odpowiedniego wyposażenia osobistego pracowników (odzież robocza, środki ochrony osobistej) zgodnie z zasadami BHP oraz obowiązującymi normami branżowymi (Kodeks pracy – Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 ze zm., Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ogłoszenia rozporządzenia Mistra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej – Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141).
 2. do posiadania odpowiednio wyposażonych środków pomocy doraźnej, środków ochrony p.poż. (apteczki, gaśnice) oraz poinstruowania swoich pracowników o podstawowych zasadach użycia i udzielenia pomocy doraźnej,
 3. pracownicy Wykonawcy mają obowiązek przebywania w kamizelkach odblaskowych koloru pomarańczowego na powierzchniach, na których prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna.

1.6 Z chwilą przystąpienia do wykonania  zlecenia odpowiedzialność za całość spraw związanych z bhp, aż do chwili zakończenia prac, przejmuje Wykonawca.

1.7 Na powierzchni, na której Wykonawca będzie prowadził prace, gwarantuje się swobodny pobyt pracowników Zamawiającego z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu BHP względem pracowników zamawiającego w chwili prowadzenia prac.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  2.1 dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający wymaga, abyWykonawca dysponował:
 1. pilarek spalinowych – min. 2 szt.
 2. ciągniki do zrywki drewna (wraz z osprzętem do zrywki co najmniej półpodwieszonej) – min. 1 szt.W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą posiadającą niezbędne uprawnienia:
  1. do pracy pilarkami spalinowymi – uprawnienia dla pilarzy, minimum:  2 osoby

Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie, obejmujące zagadnienia z zakresu: użytkowania i obsługi pilarek; techniki ścinki i obalania drzew; techniki okrzesywania i przerzynki drewna; bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki (rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z gospodarki leśnej, Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ze zm.).

2.2. dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 08.11.2016r. do 15.11.2016r.

2.3. w zakresie sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podlegałubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2016r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, główny specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 16.11.2016r., godzina 1000.
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załącznik:

 1. wzór oferty cenowej,
 2. wzór Umowy
 3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia.
 5. wykaz, niezbędnych do wykonania zamówienia, narzędzi i urządzeń
 6. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

Ogłoszenie

Powiązane: