Wykonanie prac ziemnych na ścieżce przyrodniczo-kulturowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa:

Wykonanie prac ziemnych na ścieżce przyrodniczo – kulturowej „Nasyp kolejki wąskotorowej Nowa Słupia – Hucisko – Święta Katarzyna” polegających na wymianie uszkodzonych przepustów na przepusty o identycznych parametrach technicznych,  udrożnieniu i podczyszczeniu istniejących rowów, poprawie skarp oraz wyrównaniu nawierzchni (likwidacja kolein) materiałem miejscowym w poszczególnych Obwodach Ochronnych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego:

 

Przedmiot zamówienia Obwody Ochronne
Święty Krzyż Dębno Dąbrowa Podgórze Święta Katarzyna Razem ilość
1. Wymiana uszkodzonych przepustów na przepusty
o identycznych parametrach technicznych poprzez:
zakup
i montaż kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 100cm długość 100cm wraz z demontażem i wywozem zniszczonych przepustów poza teren ŚPN.
16mb 16mb
2. Wymiana uszkodzonych przepustów  na przepusty
o identycznych parametrach technicznych poprzez:
zakup i montaż kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 50cm długość 100cm wraz z demontażem i wywozem zniszczonych przepustów poza teren ŚPN.
9mb 105mb 31mb 20mb 28mb 193mb
3. Udrożnienie i podczyszczenie istniejących rowów – min. szer. góra : 100cm, min. głębokość: 80cm, min. szer. dołu: 80cm (ziemię przewieźć w ubytki nawierzchni na odległość do 50 m). 541mb 50mb 120mb 711mb
4. Udrożnienie, podczyszczenie i poprawa skarp
w rowach istniejących –
min. szer. góra : 100cm, min. głębokość: 80cm, min. szer. dołu: 80cm (ziemię przewieźć w ubytki nawierzchni na odległość do 50 m).
35mb 200mb 235mb
5. Wyrównanie (likwidacja kolein) i zagęszczanie  mechaniczne walcem drogowym (do 6 ton) ścieżki materiałem miejscowym (ziemią z rowów) 600m2 600m2

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej,
 • dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z lokalizacją oraz warunkami terenowymi wykonywanych prac.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2018 roku.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Sposób obliczenia ilości punktów:
  –  wg wzoru- ocena = Cn : Cb x 100 pkt, gdzie Cn- cena najniższa, Cb- cena badana.

Wygrywa oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów za  wykonanie prac ziemnych na ścieżce przyrodniczo – kulturowej „Nasyp kolejki wąskotorowej Nowa Słupia – Hucisko – Św. Katarzyna”.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Marcin Matysek, gł. spec. ds. udostępniania Parku tel./fax. 0-41 – 311 51 06, pokój nr 102 wew.50 lub 690 810 013

Szymon Rak, starszy specjalista ds. udostępniania Parku tel./fax. 0-41 – 311 51 06, pokój nr 105 wew.52 lub 690 055 667

 1. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia  09.07.2018 r. godzina 11.00

w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz
z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

 1. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 09.07.2018r. godz. 11:00”, na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • dostarczyć osobiście w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 09.07.2018r. godz. 11:00” do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

                                                                                                                                                                                                                Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty

Wzór umowy

Gwarancja

Ogłoszenie

Powiązane: