Wykonanie remontu okładziny schodów wejściowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu okładziny schodów wejściowych do budynku mieszkalnego osady służbowej w Nowej Słupi wraz z wymianą barierek na schodach, tarasie i balkonie.

Zakres prac obejmuje:

 • demontaż istniejących barierek drewnianych ze schodów, tarasu i balkonu (łącznie ok. 19 mb);
 • skucie istniejącej okładziny z płytek ceramicznych ze schodów (ok. 6,3 m2) i cokolików;
 • skucie nierówności betonu na ścianach i stopniach schodów;
 • przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek ceramicznych z zachowaniem odpowiednich spadków 1-2%, zagruntowanie powierzchni;
 • ułożenie okładziny z płytek ceramicznych antypoślizgowych mrozoodpornych (ok. 6,3 m2) metodą kombinowaną na klej przeznaczony do stosowania zewnątrz; kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym;
 • wykonanie cokolików wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych metodą kombinowaną na klej przeznaczony do stosowania na zewnątrz;
 • wykonanie fug do użytku zewnętrznego o zwiększonej elastyczności i mrozoodporności;
 • wykonanie i montaż metalowych barierek tralkowych na schodach, tarasie i balkonie (ok. 19 mb) o wysokości 1,0 m;
 • malowanie barierek farbą podkładową antykorozyjną, a następnie farbą nawierzchniową; kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym;
 • usunięcie zbędnych materiałów z placu budowy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia;
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: 13.10.2017 r.
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 1. Sposób obliczenia ilości punktów:

Liczba punktów = Cn/Cb x 100

gdzie:

 • Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
 • Cb – cena oferty badanej
 • 100 – wskaźnik stały
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, Specjalista ds. inwestycji i remontów, Tel./fax 41 311 51 06 wewnętrzny 26
 1. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 15.09.2017 r. godzina 15:00.
 2. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010 Bodzentyn,
  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Dokumentacja zdjęciowa

Ogłoszenie

Powiązane: