Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 roku usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Część nr 1: Usuwanie drzew niepożądanych

I. Nazwa działania: Wspomaganie naturalnych procesów renaturalizacyjnych zachodzących w drzewostanach przez usuwanie drzew lokalnie obcych wprowadzonych w wyniku sadzenia głównie sosny hamującej tempo tych procesów.

Zabieg pielęgnacyjno-ochronny o charakterze trzebieży późnej, którego celem jest kształtowanie mozaikowego charakteru lasu – odsłanianie grup Db, Bk, Gb i Jd oraz innych gatunków rosnących w dolnym piętrze lub wchodzących do górnej warstwy drzewostanu poprzez usunięcie sosny.

Lp. Opis czynności Typ siedliskowy lasu oddział ilość                    ( m3) grupa
WO S
1 Usuwanie drzew w O.O. Chełmowa Góra

(zabieg o charakterze trzebieży późnej)

Lwyż 7a 459 173 286
2 Usuwanie drzew  w O.O. Chełmowa Góra

(zabieg o charakterze trzebieży późnej)

Lwyż 7c 370 262 108
3 Usuwanie drzew  w O.O. Chełmowa Góra

(zabieg o charakterze trzebieży późnej)

Lwyż 7d 141 117 24
4 Usuwanie drzew  w O.O. Chełmowa Góra

(zabieg o charakterze trzebieży późnej)

Lwyż

 

7f 60 45 15
Razem   1030 m3 597 m3 433 m3

 

Przewidywany rozkład sortymentowy drewna:
Wielkowymiarowe iglaste (W) m3 597
Średniowymiarowe iglaste (S1) m3 75
Średniowymiarowe iglaste (S2) m3 128
Średniowymiarowe iglaste (S4) m3 230

 

I.1 Zamawiający nie dopuszcza manipulowania sortymentu W0 przekraczających długości transportowych (14m).

I.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania pozyskania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych.

I.3 Wykonawca zobowiązany jest używać oleju biodegradowalnego o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 89 %.

 • wymagany test biodegradowalności winien być przeprowadzony zgodnie z normą CEC-L- 33-A-94, opracowaną przez Europejski Komitet Koordynacyjny do Spraw Badań Smarów i Paliw Silnikowych (CEC-L),
 • Zamawiający – w przypadku wątpliwości co do stosowanego oleju przez Wykonawcę – zastrzega sobie prawo pobrania próbek stosowanego oleju biodegradowalnego i przekazanie ich do badań laboratoryjnych celem:
 • przeprowadzenia badań biodegradacji,
 • sprawdzenia parametrów zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
 • koszty badań laboratoryjnych pokryją:
 • Zamawiający – jeżeli olej posiada parametry przedstawione w dokumentach,
 • Wykonawca – jeżeli badany olej posiada parametry niezgodne z przedstawionymi dokumentami.

I.4    Wykonawca zobowiązany jest:

 • do stosowania odpowiedniego wyposażenia osobistego pracowników (odzież robocza, środki ochrony osobistej) zgodnie z zasadami BHP oraz obowiązującymi normami branżowymi (Kodeks pracy – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm., Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ogłoszenia rozporządzenia Ministra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej – Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141),
 • do posiadania odpowiednio wyposażonych środków pomocy doraźnej, środków ochrony p.poż. (apteczki, gaśnice) oraz poinstruowania swoich pracowników o podstawowych zasadach użycia i udzielenia pomocy doraźnej,
 • pracownicy Wykonawcy mają obowiązek przebywania w kamizelkach odblaskowych koloru pomarańczowego na powierzchniach, na których prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna.

I.5 Z chwilą przystąpienia do wykonania  zlecenia odpowiedzialność za całość spraw związanych z bhp, aż do chwili zakończenia prac, przejmuje Wykonawca.

I.6 Na powierzchni, na której Wykonawca będzie prowadził prace, gwarantuje się swobodny pobyt pracowników Zamawiającego z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu BHP względem pracowników Zamawiającego w chwili prowadzenia prac.

 

Część nr 2: Hodowla lasu, ochrona lasu

I. Nazwa działania: Kształtowanie siedliska modrzewia, w szczególności podgatunku modrzewia polskiego, a także wspomaganie naturalnych odnowień tego gatunku.

Zabieg obejmuje działania ochronne polegające na usuwaniu w miejscach występowania młodego pokolenia modrzewi pochodzących z sukcesji naturalnej odrośli usuniętych wcześniej drzew (głównie buków) oraz krzewów podszytowych (w tym młodego pokolenia pochodzącego z sukcesji naturalnej i podrostu bukowego, krzewów leszczyny, bzu czarnego i koralowego oraz innych gatunków) hamujących wzrost i zagłuszających naturalne odnowienie modrzewia. Oględziny na gruncie wskazują na znaczną ekspansywność gatunków drzew i krzewów liściastych, w tym dębu, buka, kruszyny i jeżyny. Gatunki te tworzą gęste naloty, podrosty i zakrzaczenia, utrudniając odnowienie modrzewia. Zaobserwowano, że na niektórych gniazdach odnowienie modrzewia było nieobecne lub też w znikomej ilości, jak również miejsca gdzie odnowienia modrzewia były obfite i dobrze rokujące na przyszłość. We wszystkich miejscach konieczne jest wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.

Lp. Opis czynności Oddział, pododdz. Typ siedliskowy lasu Pow. całkowita w (ha) Powierzchnia zredukowana w (ha) Melioracje agrotechniczne wg katalogu norm czasu dla prac  leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu
Łączna pracochłonność określona wg katalogu w (rbg)
1 Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra 1Ad Lwyż. 4,94 2,96 409,66
2 Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra 2Ah Lwyż. 2,29 1,83 253,27
3 Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra 1Ah Lwyż. 3,37 1,35 93,96
4 Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra 1Ai Lwyż. 6,55 2,62 182,36
5 Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra 3Aa Lwyż. 3,36 2,02 140,60
6 Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra 3Ac Lwyż. 7,31 3,66 181,17
7 Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra 3Ad Lwyż. 5,52 2,21 109,39
Razem 33,34 16,65 1370,41

 

Przez melioracje agrotechniczne Zamawiający rozumie wycinanie, znoszenie i układanie w stosy podszytów, podrostów, nalotów, odrośli, jeżyn, malin, paproci i wyniesienie ich po wycięciu poza działkę roboczą, do rozdrobnienia lub zrębkowania.

II. Nazwa działania: Kształtowanie widnego lasu (grądu, dąbrowy lub boru mieszanego o luźnej więźbie drzewostanu) o charakterze pastwiskowym, ze znacznym udziałem drzew starych.

Zabieg pielęgnacyjny mający na celu objęcie ochroną czynną stabilizującą widnego grądu, dąbrowy i/lub boru mieszanego o luźnej więźbie drzewostanu, poprzez bieżące usuwanie podszytów, a także nalotów, podrostów i odrośli takich gatunków jak buk, jodła, zakrzaczeń leszczynowych i grabowych oraz krzewów – bzu czarnego, bzu koralowego, kaliny i innych,  z zachowaniem siewek modrzewia i dębu.

 

Lp. Opis czynności Oddział, pododdz. Typ siedliskowy lasu Pow. całkowita w (ha) Powierzchnia zredukowana w (ha) Melioracje agrotechniczne wg katalogu norm czasu dla prac  leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu
Łączna pracochłonność określona wg katalogu w (rbg)
1 Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra 3Ak Lwyż. 9,83 9,83 346,02
2 Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra 3Al Lwyż. 1,70 1,70 84,15
3 Melioracje agrotechniczne w o.o Chełmowa Góra 4Ac Lwyż. 8,50 1,70 59,84
Razem 20,03 13,23 490,01

 

Przez melioracje agrotechniczne Zamawiający rozumie wycinanie, znoszenie i układanie w stosy podszytów, podrostów, nalotów, odrośli, jeżyn, malin, paproci i wyniesienie ich po wycięciu poza działkę roboczą, do rozdrobnienia lub zrębkowania.

III. Nazwa działania: Ochrona naturalnej dynamiki rodzimej flory leśnej przez usuwanie obcych geograficznie gatunków roślin ich siewek i odrośli, w szczególności dębu czerwonego.

Cięcia te obejmować będą zinwentaryzowane osobniki obcych geograficznie, inwazyjnych gatunków drzew – w szczególności dębu czerwonego. Usunięciu będą podlegały siewki, podrost oraz odrośla z pniaków po  osobnikach wcześniej usuniętych.

Lp. Opis czynności Oddział, pododdział Typ siedliskowy lasu Pow. całkowita w (ha) Powierzchnia zredukowana w (ha) Melioracje agrotechniczne wg katalogu norm czasu dla prac  leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu
Łączna pracochłonność określona wg katalogu w (rbg)
1 Melioracje agrotechniczne w o.o Dąbrowa 23j Lwyż. 0,74 0,74 53,28
2 Melioracje agrotechniczne w o.o Podgórze 24b Lwyż. 0,70 0,70 50,40
Razem 1,44 1,44 103,68

 

Przez melioracje agrotechniczne Zamawiający rozumie wycinanie, znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni siewek, podrostów oraz odrośli z pniaków po osobnikach dębu czerwonego wcześniej usuniętych.

IV. Nazwa działania: Monitorowanie we współpracy z Zespołem Ochrony Lasu w Radomiu nasilenia występowania foliofagów sosny przez próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej.

 

Lp.

 

Opis czynności Oddział, pododdział

 

Typ siedliskowy lasu jednostka Ilość

 

1 Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Chełmowa Góra 5c Lwyż Szt. 1
2 Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Dąbrowa 12a LMwyż Szt. 1
3 Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Dąbrowa 46c LMwyż Szt. 1
4 Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Podgórze 62g LMwyż Szt. 1
5 Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Klonów 211a LMG Szt. 1
6 Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Klonów 247b LMwyż Szt. 1
7 Próbne poszukiwania owadów w ściółce leśnej w o.o Klonów 267a LMwyż Szt. 1
Razem Szt. 7

 

Przez próbne poszukiwania owadów w ściółce Zamawiający rozumie jesienne poszukiwania pierwotnych szkodników sosny polegające na przeszukaniu ścioły i gleby na 10 powierzchniach próbnych na każdej partii kontrolnej o wymiarach 1 x 0,5 m, przeszukaniu na pięciu powierzchniach próbnych (o numerach nieparzystych) także całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5m, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwań larw i poczwarek szkodliwych owadów do dostarczonych przez ŚPN opakowań i przekazanie ich leśniczemu danego Obwodu Ochronnego. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego oraz pod jego nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których będą prowadzone poszukiwania, wynosi 7 szt. Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie 2017 r.

 

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:

2.1. Do części nr 1:

Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:

 • pilarka spalinowa – min. 2 szt,
 • ciągnik do zrywki drewna (wraz z osprzętem do zrywki co najmniej półpodwieszonej) – min. 1 szt.

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą posiadającą niezbędne uprawnienia:

 • do pracy pilarkami spalinowymi – uprawnienia dla pilarzy, minimum: 2 osoby.

Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie obejmujące zagadnienia z zakresu: użytkowania i obsługi pilarek; techniki ścinki i obalania drzew; techniki okrzesywania i przerzynki drewna; bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki (rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z gospodarki leśnej, Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ze zm.).

2.2. Do części nr 2:

Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:

 • pilarka spalinowa – min. 1 szt.
 • wykaszarka spalinowa – min. 2 szt

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą posiadającą niezbędne uprawnienia:

 • do pracy pilarkami spalinowymi – uprawnienia dla pilarzy, minimum: 1 osoba.

Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie obejmujące zagadnienia z zakresu: użytkowania i obsługi pilarek; techniki ścinki i obalania drzew; techniki okrzesywania i przerzynki drewna; bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki (rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z gospodarki leśnej, Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ze zm.).

2.3. Dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 11.09.2017r. do 09.2017r.

2.4. W zakresie sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podlegał ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

 1. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2017 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac będących przedmiotem zapytania do 20%. Zmniejszenie bądź zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie zleconych prac będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem rzeczywistego zakresu wykonanych prac i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w wysokości 3 % zaproponowanej w ofercie wartości brutto.
 6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, tel: 41 311 51 06 wew. 16. w godzinach 7.30 – 15.30
 7. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 18.09.2017 r. godzina 12.00.
 8. Ofertę można:
 • przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej
 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia
 4. Wzór wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia, narzędzi i urządzeń

Ogłoszenie

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski