Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu i ochrony lasu w ekosystemach leśnych. Ogłoszenie 2

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu i ochrony lasu w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – część 2.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki:

  1. Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Zał. nr 2 Wzór oferty cenowej
  3. Zał. nr 3 Wzór Umowy
  4. Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 2.3.2 i 2.3.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 8.07.2024 r. dotyczącym prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu i ochrony lasu w ekosystemach leśnych ŚPN.
  5. Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta
  6. Zał. nr 6 Wykaz wykonanych usług

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-07-16

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: , ,