Wykonanie usługi obejmującej prace z zakresu pozyskania drewna

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 roku oraz w okresie od 01.10.2018 r. do 15.11.2018 r. usługi obejmującej prace z zakresu pozyskania drewna
  w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Część nr 1: Usuwanie drzew niepożądanych

Nazwa działania: Wspomaganie naturalnych procesów renaturalizacyjnych zachodzących w drzewostanach przez usuwanie drzew lokalnie obcych wprowadzonych w wyniku sadzenia głównie sosny hamującej tempo tych procesów.

Zabieg pielęgnacyjno-ochronny o charakterze trzebieży późnej, którego celem jest kształtowanie mozaikowego charakteru lasu – odsłanianie grup Db, Bk, Gb i Jd oraz innych gatunków rosnących w dolnym piętrze lub wchodzących do górnej warstwy drzewostanu poprzez usunięcie sosny.

Lp. Opis czynności Typ siedliskowy lasu oddział ilość                    ( m3) Termin realizacji zamówienia
1 Usuwanie drzew w O.O. Chełmowa Góra

(zabieg o charakterze trzebieży późnej)

Lwyż 5c 110 do 31.03.2018 r.
Razem   110 m3 x

 

Część nr 2: Usuwanie drzew niepożądanych

 

Nazwa działania: Wspomaganie naturalnych procesów renaturalizacyjnych zachodzących w drzewostanach przez usuwanie drzew lokalnie obcych wprowadzonych w wyniku sadzenia głównie sosny hamującej tempo tych procesów.

Zabieg pielęgnacyjno-ochronny o charakterze trzebieży późnej, którego celem jest kształtowanie mozaikowego charakteru lasu – odsłanianie grup Db, Bk, Gb i Jd oraz innych gatunków rosnących w dolnym piętrze lub wchodzących do górnej warstwy drzewostanu poprzez usunięcie sosny.

Lp. Opis czynności Typ siedliskowy lasu oddział ilość                    ( m3) Termin realizacji zamówienia
1 Usuwanie drzew w O.O. Chełmowa Góra

(zabieg o charakterze trzebieży późnej)

Lwyż 5c 475 od 01.10.2018 r. do 15.11.2018 r.
Razem   475 m3 x

 

 

1.1  Przewidywany rozkład sortymentowy drewna dla części nr 1 i 2:

Wielkowymiarowe iglaste (W) m3 466
Średniowymiarowe iglaste (S4) m3 119
Razem m3 585

 

1.2  Zamawiający nie dopuszcza manipulowania sortymentu W0 przekraczających długości transportowych.

1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania pozyskania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych.

1.4  Wykonawca zobowiązany jest używać oleju biodegradowalnego o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 89 %.

 • Wymagany test biodegradowalności winien być przeprowadzony zgodnie z normą CEC-L- 33-A-94, opracowaną przez Europejski Komitet Koordynacyjny do Spraw Badań Smarów i Paliw Silnikowych (CEC-L).
 • Zamawiający – w przypadku wątpliwości co do stosowanego oleju przez Wykonawcę – zastrzega sobie prawo pobrania próbek stosowanego oleju biodegradowalnego i przekazanie ich do badań laboratoryjnych celem:
 • przeprowadzenia badań biodegradacji,
 • sprawdzenia parametrów zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
 • Koszty badań laboratoryjnych pokryją:
 • Zamawiający – jeżeli olej posiada parametry przedstawione w dokumentach,
 • Wykonawca – jeżeli badany olej posiada parametry niezgodne z przedstawionymi dokumentami.

1.5   Wykonawca zobowiązany jest:

 • do stosowania odpowiedniego wyposażenia osobistego pracowników (odzież robocza, środki ochrony osobistej) zgodnie z zasadami BHP oraz obowiązującymi normami branżowymi (Kodeks pracy – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm)., Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac
  z zakresu gospodarki leśnej – Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141),
 • do posiadania odpowiednio wyposażonych środków pomocy doraźnej, środków ochrony p.poż. (apteczki, gaśnice) oraz poinstruowania swoich pracowników o podstawowych zasadach użycia i udzielenia pomocy doraźnej,
 • wyposażyć pracowników w kamizelki odblaskowe koloru pomarańczowego na powierzchniach, na których prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna.

1.6   Z chwilą przystąpienia do wykonania zlecenia odpowiedzialność za całość spraw związanych z bhp, aż do chwili zakończenia prac, przejmuje Wykonawca.

1.7   Na powierzchni, na której Wykonawca będzie prowadził prace, gwarantuje się swobodny pobyt pracowników Zamawiającego z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu BHP względem pracowników Zamawiającego w chwili prowadzenia prac.

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:

Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
  • pilarka spalinową – min. 2 szt,
  • ciągnikiem do zrywki drewna (wraz z osprzętem do zrywki co najmniej półpodwieszonej) – min. 1 szt.
 • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą posiadającą niezbędne uprawnienia:
 • do pracy pilarkami spalinowymi – uprawnienia dla pilarzy, minimum: 2 osoby.

Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli
z wynikiem pozytywnym szkolenie obejmujące zagadnienia z zakresu: użytkowania i obsługi pilarek; techniki ścinki i obalania drzew; techniki okrzesywania i przerzynki drewna; bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki (rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z gospodarki leśnej, Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ze zm.).

 • Dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 13.02.2018 r. do 02.2018 r.
 • W zakresie sytuacji ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podlegał ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
 1. Termin realizacji zamówienia: część nr 1 – do 31.03.2018 r., część nr 2 – od 01.10.2018 r.
  do 15.11.2018 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium w następujących proporcjach*.

(niepotrzebne skreślić)

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac będących przedmiotem zapytania do 20%. Zmniejszenie bądź zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie zleconych prac będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem rzeczywistego zakresu wykonanych prac i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w wysokości 5 % zaproponowanej w ofercie wartości brutto.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, tel: 41 311 51 06 wew. 16. w godzinach 7.30 – 15.30
 5. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 21.02.2018 r. godzina 13.20.
 6. Ofertę można:
 • przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej
 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia
 4. Wzór wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia, narzędzi i urządzeń

Ogłoszenie

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Powiązane: