Wymiana kotła olejowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana kotła olejowego w budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

Wymiana kotła olejowego na kocioł olejowy o mocy 230-280 kW kompatybilny do istniejącego palnika olejowego model De Dietrich M300 wraz z montażem stacji uzdatniania wody. Zabezpieczenie kotła według obowiązujących norm. Wejście do kotłowni o wymiarach 0,70×2,00 m.

 1. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznania się z miejscem planowanej wymiany kotła. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z panem Januszem Kuszewskim pod nr tel. 690 033 210.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: 27.11.2015 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, referent ds. inwestycji i remontów, tel/fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 02.11.2015 r. godzina 15:00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej.

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: