Wymiana palnika olejowego w budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana palnika olejowego w budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

Wymiana palnika olejowego na palnik olejowy kompatybilny do kotła olejowego model De Dietrich GT339 (moc pracy kotła 230-280 kW) o nr fabrycznym 000004193229 wytworzonego w 2015 roku. Zastrzega się, że zakres mocy istniejącego kotła musi zawierać się w zakresie mocy oferowanego palnika olejowego. Należy zabezpieczyć urządzenia według obowiązujących norm i je wyregulować.

 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować urządzenia w kotłowni – kocioł i palnik – oraz wykonać kompletną dokumentację do odbioru tych urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego. Nadmienia się, że kocioł olejowy De Dietrich GT339 został zainstalowany w trybie awaryjnym w kotłowni w grudniu 2015 roku a Zamawiający nie posiada jeszcze odbioru urządzenia od UDT. Badanie będzie więc dotyczyło obu urządzeń.
 2. Przed przeprowadzeniem odbioru robót Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie od producenta kotła o zgodności doboru typu palnika do istniejącego kotła.
 3. Odbiór prac nastąpi po przeprowadzeniu badania technicznego przez UDT zakończonego pozytywnym wynikiem.
 4. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznania się z miejscem planowanej wymiany palnika. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z panem Januszem Kuszewskim pod nr tel. 690 033 210.
 5. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2016 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, specjalista ds. inwestycji i remontów, tel/fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26
 4. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 14.10.2016 r. godzina 15:00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej.

Ogłoszenie

Powiązane: