Wymiana poziomu instalacji wody zimnej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Wymiana poziomu instalacji wody zimnej od miejsca wprowadzenia wody do budynku do kotłowni przy uwzględnieniu faktu, iż poziom ten zasila wewnętrzną instalację hydrantów p-poż wraz z robotami po-instalacyjnymi w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4.”

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (opis zakresu prac) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • Udzielenie rękojmi na wykonane prace na okres 24 m-cy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego robót z zachowaniem okresów gwarancji producenta na wmontowane materiały i urządzenia.
  • Oświadczenie wykonawcy wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
 2. Termin realizacji zamówienia: Do 16 grudnia 2022 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
 4. Sposób obliczenia ilości punktów
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Aneta Czyż – starszy specjalista ds. inwestycji i remontów tel. 538-559-111
 6. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 16.11.2022 r. godzina 1200
 7. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Zał. 1 Specyfikacja Techniczna

Zał. 2 Oświadczenie wykonawcy

Zał. 3 Projektowane postanowienia umowy


2022-11-17

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: