Zakup posiłków profilaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego
  Dane jakościowe i ilościowe posiłków:
 • Zamawiający wymaga dostarczenia posiłków profilaktycznych (konserw mięsnych, dania gotowe) od takich producentów jak: ANIMEX – ANIMPOL SF Sp. z o.o. sp.k., „Sokołów” S.A, Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.
 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 30.05.2019 roku
 • kaloryczność posiłków około 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność/gramatura posiłku minimum 300 g

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 92%) – 250 szt.
 • Łopatka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 80%) – 250 szt.
 • Wołowina w sosie własnym (o zawartości mięsa minimum 80%) – 200 szt.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  – posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
  – posiadanie wiedzy i doświadczenia
  – dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia do: 08.12.2017 roku
 3.  Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, główny specjalista ds. ochrony przyrody; (0-41) 31 15 106 w. 16
 5. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 30.11.2017 roku, godzina 9.00
 6. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załącznik:
1. Wzór oferty cenowej.

Ogłoszenie

Powiązane: