Zakup umundurowania

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup umundurowania fabrycznie nowego dla pracowników służby parku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku poz.344) oraz zakup odzieży służbowej i odzieży bhp posiadającej certyfikaty CE (zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej)  dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Prowadzą ogólnodostępny punkt sprzedaży odzieży i obuwia mundurowego dla leśnika oraz odzieży i obuwia bhp w pełnym wymaganym asortymencie i rozmiarach.

 1. Termin realizacji zamówienia: 15 października 2020
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena w następujących proporcjach.
  Sposób obliczenia ilości punktów CENA = 100%
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Mirosław Ulikowski kierownik działu AT tel. 41 3115 106 wew. 26
 3. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia  30.06.2020 r.  godzina 1530
 4. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Wykaz umundurowania i odzieży BHP


2020-07-02

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: ,