Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 telefon 41 311-51-06

e-mail dyrekcia@swietokrzyskipn.org.pl zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

I Nazwa zamówienia:

Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do budynku Świętokrzyskiego Parku Narodowego oleju opałowego Ekoterm Plus lub Lotos Red lub równoważnego podanym w pkt 3 parametrom w ilości 11 000 litrów.
 2. Wykonawca dostarczy olej opałowy pod adres:

Budynek Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

 1. Wykonawca dostarczy olej opałowy Ekoterm Plus lub Lotos Red lub równoważny o parametrach nie gorszych niż:
  • wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg,
  • zawartość siarki – maks. 0,10 % (m/m),
  • temperatura zapłonu – min. 56 oc,
  • temperatura płynięcia – max. – 20 o C,
  • gęstość w temp. 15 oc – nie większa niż 860 kg/m3.
 2. Wykonawca dostarczy olej opałowy spełniający wymagania normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008).
 3. Ofertę należy złożyć do dnia: 16.11.2023 r., do godziny 11:00 za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl .W tytule wiadomości należy zamieścić: „Oferta na: Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.”

Ogłoszenie

 

Załączniki:

Zał. nr 1 – wzór umowy

Zał. nr 3 – Wzór oferty cenowej

Zał. nr 4 -Oświadczenie Wykonawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

 


2023-11-20

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: