Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu – zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot:    Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Adaptacja i przebudowa małego budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu” (ogłoszenie w BZP nr 300856-2016 z dnia 11.08.2016 r. oraz nr 301243-2016 z dnia 16.08.2016 r.).

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptację i przebudowę małego budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu.” została wybrana najkorzystniejsza oferta tj. oferta złożona przez BAKARD HOLDING Sp. z o.o. ul. Lotnicza 4/20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  60%, okres gwarancji i rękojmi 40 %,  oferta otrzymała najwięcej punktów tj. wg kryterium cena 60,00 pkt, wg kryterium okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała  100,00 pkt.

Na postępowanie o udzielenie zamówienia wpłynęły trzy oferty tj. oferta w/w Wykonawcy, oferta złożona przez LUXDOOR 25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 55 oraz oferta złożona przez Firmę Ogólnobudowlaną „BudPrzem” Przemysław Gaweł, ul. Kopernika 11, 28-100 Busko-Zdrój.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta Wykonawcy LUXDOOR 25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 55 otrzymała wg kryterium cena 55,71 pkt, wg kryterium okres gwarancji  i rękojmi 0,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 55,71 punktów.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta Wykonawcy Firma Ogólnobudowlana „BudPrzem” Przemysław Gaweł, ul. Kopernika 11, 28-100 Busko-Zdrój otrzymała wg kryterium cena 49,75 pkt, wg kryterium okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 89,75 pkt.

Termin,  po upływie którego może zostać zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia,  wynosi  5  dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ( art. 94 ust.1 pkt.  2)  ustawy PZP).

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiązane: